به مهدی شما قسم : مسعود حــــداد

Barack Obama, Hamid Karzai**********

به ذات کبریا قسم ، که امضایش نخواهم کرد  

بروح شاه شجاع قسم، که امضا یش نخواهم کرد 

 بگو ازمن به روحانی ،کند بیشتر حقوقم را

به مهدی شما قسم که امضایش نخواهم کرد

نمی ترسم زتهدید وهراسم نیست زافشایش

به آرشیف سیا قسم، که امضایش نخواهم کرد  

کجا داند این ملت چه شراست وچه درخیرش

به ریش سیف ما قسم،که امضایش نخواهم کرد  

اگرشرطم را باداران، جواب رد عطایش کرد

به میرویس وهما قسم که امضا یش نخواهم کرد

 قیوم من  نگردد  گر، بجاهای که من گشتم

به مامِ اوباما قسم، که امضا یش نخواهم کرد

گرآن ملا برادر را، نکرد آزاد ززندانش  

به چشم، کورما قسم، که امضایش نخواهم کرد  

اگرصبغت دعای بد به حقم کرد باکم نیست

به دین وبردعا قسم که امضایش نخواهم کرد  

گر نسازندم شریک ،درشرکت توتال خویش

 به بوش بی وفا قسم که امضایش نخواهم کرد  

ندادندم یگان نقشی، به بازی های فلم خود

به شیلو، جولیا قسم ،که امضایش نخواهم کرد  

مسعود حداد دنمارک

شیلو :دختر انجیلا جولیا هنرمند هالیود