اطلاعیه کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

به اطلاع هموطنان وعلاقمندان دلسوزوفعال درقضایای سیاسی کشوررسانیده میشودکه روزشنبه مؤرخ 15 ماه فبرورساعت 11 بجۀ قبل ازظهر بوقت لاس انجلس یعنی ساعت 20 بجه بوقت اروپا که ساعت 23 بجه و 30 دقیقه بوقت افغانستان میباشد دربرنامۀ سیاسی « زهره شو » که ازطریق تلویزیون جهانی آریانا بطورزنده پخش میشود، سخنگوی کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان جناب دیپلوم انجنیرمحمدعظیم آبرومند پیام وموقف کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان راضمن صحبت های جدیدپروسۀ صلح که دراین اواخرتوسط جناب کرزی مطرح شده است بیان خواهند داشت ، وهمچنان روی تعهدات افغانستان وجامعۀ جهانی وانتخابات توضیحات خواهند نمود .
والسلام
کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان