انتظار  : م- اسحق ثنا

sanacom1

دارد صدای نرم ترا چشمه سار ها 

آید نوای حنجره ات  از نوار ها

چشمان مست تو چی قیامت به پا کند

مانند چشم تو نبود در دیار ها

 نآمد به باغ بلبل و شدباغ گل یتیم

شد سال ها گذشت و به ماتم بهار ها

گل کرده نام تو همه جا گفتگو ز توست

تکرار میشوی به زبان بار بار ها

از قتل و انتحار گذشت در دیار ما

آمار کشته گان ز هزار و هزار ها

از قریه قریه کوچه ما تا گذر کنی

آید به چشم هر طرفی سوگوار ها

دارم امید دوست رسم همرهی ثنا

بینم ترا به خنده پس از انتظار ها

محمد اسحاق ثنا ونکوور کانادا