راجع به پرابلم های دور دوم انتخابات ُ برنامه تلویزیونی شماره ۱۷۲ شفع عیار