ابرغم نوشته : نذیر ظفر

ظفر  گر دیــــــــــدهء اشکبار دارم

ابری غــــــمی هجر یار دارم

خرم نــــــــشود ز آب چشمم

گلدســــته به شوره زار دارم

از بسکه خزان کشیده ام من

دایم هـــــــــــــوس بهار دارم

هر لحظه که عمر میشود کم

شـــــــــکرانه زکر دگار دارم

چون هر نفسم غم و عذابست

از مرگ نه ترس و عار دارم

آنکــــو که سرشت من قلم زد

زو گــــــلهء بیــــــــشمار دارم

زاهد چــــــــــــو نماز میگزارد

نفرت ز نـــــــــــــماز گذار دارم

فارغ ز بـــــــدی و خوبی گشتم

نی سایـــــــــهء گل نه خار دارم

روی تـــــــو اگر چه در نقابست