به یاد پدر؛ شعر از: استاد محمد اسحق ثنا

باز آ !‌ پدر تو بی‌‌ سرو سامانی ام ببین

رنگ شکسته حال پریشانی ام ببین 

در حسرتم ز فرقت دیدارت ای پدر 

در ملک غیر دیده گریانی ام ببین 

چون پژمرده  لاله به صحرای بیکران 

داغ هزار غصه به پیشانی ام ببین 

دیریست ای فلک بگرفتی پدر ز من 

از فرقتش دو دیده بارانی ام ببین 

یک شب میان خواب من آی و نظاره کن

آخر شد عمر لحظه پایانی ام ببین 

بیتو پدر حیات ثنا چو خرابه یست 

در خوابم کوآی یک شب‌‌ و ویرانی ام ببین 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۱۸/۰۶/۲۰۲۳