تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال افغانستان : مهرالدین مشید

پس از تمرد مولوی مهدی یکی از فرماندهان هزاره تبار در بلخاب و لشکرکشی طالبان برضد او اوضاع در شمال افغانستان تنش آلود شده است. این تنش در واقع تصفیهء قومی در شمال را که باید فردا آغاز می گردید، پروسهء آن را تسریع بخشید و زمینه های عملی شدن برنامهء دوم آی اس آی را در افغانستان فراهم کرد. بلخاب پس از پنجشیر و اندراب ها سومین منطقه است که بررغم سکوت طالبان حکایت از  موجودیت جغرافیای نظامی مقاومت در برابر تمامیت خواهی طالبان دارد. هرچند تشنج در شمال پس از سرکشی مهدی در برابر طالبان آغاز شده است؛ اما وضعیت در شمال طوری بود و است که هرگاه با درگیری نیرو های مهدی و طالبان جرقهء جنگ در آن اکنون مشتعل نمی گرديد و فردا حتمی آغاز می گرديد.

ادامه خواندن  تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال افغانستان : مهرالدین مشید

جغرافیای نظامی مقاومت ؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان : مهرالدین مشید

جبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در برابر تمامیت خواهی طالبان

در هفتهء گذشته نیرو های جبهه مقاومت یک چرخبال طالبان را در درهء آرزو سرنگون کردند. طالبان گفته اند، این چرخبال فرود اضطراری کرده و پس از نشست اضطراری از سوی نیرودهای مقاومت مورد حمله قرار گرفته است. طالبان هدف قرار گرفتن این چرخبال را بوسیلهء نیرو های مقاومت نخواسته اند، جدی نشان بدهند. اینکه این چرخبال نشست اضطراری کرده و یا و یا بوسیلهء نیروهای جبهه مقاومت هدف قرار گرفته است، در مرحله بعدِ اهمیت قرار دارد.
در این میان آنچه مسلم است اینکه جبهه مقاومت دارای جغرافیای ثابت نظامی شده است. طالبان در ۱۰ ماه گذشته تاکید کرده اند که مخالفان این گروه به اندازه یک وجب، خاک افغانستان را در اختیار ندارند؛ اما حضور فرماندهان جبهه مقاومت در اطراف چرخبال طالبان، این ادعای آنان را به چالش کشیده است.

ادامه خواندن جغرافیای نظامی مقاومت ؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان : مهرالدین مشید

بازگشت طالبان از امارت به جمهوریت یگانه راه برای نجات افغانستان : مهرالدین مشید

 رفتن به سوی انتخابات صداقت طالبان را به افغانستان و اسلام رقم می زند
مردم افغانستان حالا طالبان را خوب شناخته اند و به گونهء کامل درک کرده اند که طالبان در اصل کی ها اند و چه می خواهند و چه هدف دارند. مردم ما به این هم پی برده اند که طالبان یک گروهء تروریستی و وابسته به آی اس آی و شبکه های جهانی تروریستی در سراسر جهان اند و مانند سایر گروه های افراطی اسلام را ابزاری برای رسیدن به اهداف ضد اسلامی و ضد ملی خود گردانیده اند.

ادامه خواندن بازگشت طالبان از امارت به جمهوریت یگانه راه برای نجات افغانستان : مهرالدین مشید

اسلام و قوم ابزار های ابریشمین در دست تروریزم طالبانی : مهرالدین مشید

طالبان یعنی یک گروه تروریستی و اسلام دشمن

جنایت های جنگی و کشتار های بیرحمانه و سر بریدن های ظالمانهء طالبان در پنجشیر و اندراب ها و ورسج پرده از روی مکر و فریب این گروه دین ستیز به زیر افگنده و ثابت می سازد که طالبان یک گروهء تروریستی و وابسته به شبکه های استخباراتی اند و با اسلام و ارزش های اسلامی به کلی بیگانه اند. از جنایت های جنگی و نسل کشی این گروه ستمگر و ظالم به خوبی آشکار می شود که این گروه بی‌رحم و انسان دشمن بخاطر نابودی و تباهی افغانستان ماموریت استخباراتی دارد و تنها اسلام را چتری برای روپوش کردن جنایت های تروریستی خود قرار داده است. این بیانگر این حقيقت است که طالبان به هیچ خط-سرخی باور ندارند. از این رو رویکرد های تروریستی و قساوت و بی‌رحمی طالبان چون؛ سر بریدن ها و مثله کردن ها و بریدن اعضای بدن انسان ها به گونهء مستقیم و غیر مستقیم کار تازه نیست؛

ادامه خواندن اسلام و قوم ابزار های ابریشمین در دست تروریزم طالبانی : مهرالدین مشید

تلاش برای بازگشت شاه دزد های نامدار آب در هاون کوبیدن است : مهرالدین مشید
پیوستن شاه دزد های نامدار با قافلهء تروریستان

به دنبال تشکیل “کمیسیون تماس با چهره های سیاسی” از سوی طالبان، هر روز سر و کلهء یک مفسد نامدار و با نام و نشان و شاه دزد دریایی یک متر بالاتر از گردنش پیدا و در آغوش یک طالب رسانه ای می شود. چند روز پیش به ادامهء ورود این مفسدان خبر ورود فاروق وردک به کابل رسانه ای شد. پیش از آن هم بازگشت مفسدان نامدار و شاه دزد هایی چون، فاروق وردک محتمل به نظر می رسید؛ زیرا آنانی که به دانش آموزان و اهل معارف افغانستان خیانت کرده اند و آب چشم شان ریخته است و جز پروای ثروت و قدرت دیگر دغدغه ای ندارند. بنا براین وردک با بازگشت به کابل چیزی برای از دست دادن ندارد؛ بلکه بدست آوردن چیزی آمده است که نقش آی اس آی را نمی توان دست کم گرفت.
شگفت آور اینکه فاروق وروک نه تنها خودش به کابل برگشته؛ بلکه پیام های شماری دیگر را نیز با خود به کابل آورده است تا زمینهء بازگشت آنان را به افغانستان فراهم کند.

ادامه خواندن

پنجشیر دژ شکست ناپذیر؛ اما خار چشم آی اس آی : مهرالدین مشید

 پنجشیر این بار قبرستان لشکر نیابتی پاکستان 

به کجکن مرو ای پسر زنهار
که سم ستورت شود پار پار 

پنجشیر در طول تاریخ دژ شکست ناپذیر بوده و این بار سینهء افگار و خونین آن قبرستان لشکر نیابتی آی اس آی و سایر گروه های تروریستی شریک و دستیار نظامیان پاکستان خواهد بود. هرچند این دره به دلیل‌ موقعیت استراتیژیک آن هر از گاهی معبر مهاجمان بزرگترین مهاجمان تاریخ از سکندر تا چنگیز و اعرب ها و سایر مهاجمان بوده و اما در پایان کار پای توسن هر مهاجمی بالاخره در آن پا در گل مانده است.

ادامه خواندن پنجشیر دژ شکست ناپذیر؛ اما خار چشم آی اس آی : مهرالدین مشید

 دورنمای افغانستان در یک فراز و نشیب ناپیدا و مبهم دیگر : مهرالدین مشید

تلاش های تازه و دورنمای پیچیده و ناروشن افغانستان 

در این روز ها افغانستان بار دیگر تب و تاب جدیدی را در یک فراز و نشیب ناپیدا و مبهم دیگر به آزمون گرفته است. بربنیاد گزارش های خبری و تحلیل های سیاسی، مردم افغانستان شاهد سه گونه تلاش های موازی با یکدیگر به کمک و پا در میانی شبکه های استخباراتی و مراکز سیاسی کشور های همسایه و منطقه و جهان استند. فرد فرد این کشور بی صبرانه منتظر اند که هرچه زودتر فضای کابوسی و تیره و تار کنونی هرچه زودتر عوض شود و چراغ امید در جغرافیایی بدرخشد که به اسارت تروریست های جهانی رفته است. باتاسف که بیش از ۲۲ گروه تروریستی در رکاب طالبان وارد افغانستان شده و این کشور را به فضای امن و بهشت خودخوانده برای خود و اما جهنمی برای مردم این کشور ساخته اند. هرچند بعید به نظر می رسد و اما بازهم مردم افغانستان لحظه شماری می کنند تا تلاش های جدید بن بست کنونی را بشکند و در نتیجهء آن افغانستان از وجود گروه های تروریستی پاک و فضای مطمین در این کشور حاکم شود.

ادامه خواندن  دورنمای افغانستان در یک فراز و نشیب ناپیدا و مبهم دیگر : مهرالدین مشید

 گفتمان ملی نه لویه جرگه؛ یگانه راه برای گذار از بحران کنونی  : مهرالدین مشید

از لویه جرگهء طالبانی تا گفتمان واقعی ملی

طالبان در این روزها به دستور  مراجع استخباراتی و فشار کشور های منطقه و جهان بحث برگزاری لویه جرگه یا نشست بزرگ را به راه افگنده اند تا بدین وسیله مشروعيت سیاسی بدست آورند؛ اما در آستانهء برگزاری لویه جرگه بحث گفتمان ملی از سوی شماری ها مطرح شده و آن را یگانه راه برای حل دشواری های موجود افغانستان تلقی می کنند.
طالبان در آستانهء برگزاری لویه جرگه کمیسیونی را تشکیل داده اند که چهره های سیاسی را برای ورود در کابل و اشتراک در این نشست ترغیب کنند. این در حالی است که گفتمان ملی تاسیس هر گونه کمیسیون را برای کشاندن چهره های سياسی مخالف منتفی کرده و اشتراک بدون قید و شرط آنان را ممکن می سازد. طالبان در حالی سرگرم برگزاری لویه جرگه اند که جرگه ها در طول تاریخ ابزاری برای مشروعیت‌ بخشیدن به تصمیم های شاهان و زمامدادان به کار برده شده و از آن به عنوان راهکاری بسیار ساده و کم هزینه، برای اتخاذ تصمیم ها در راستای بقا و توسعه و تعمیم و حفظ قدرت سیاسی استفاده شده است.

ادامه خواندن  گفتمان ملی نه لویه جرگه؛ یگانه راه برای گذار از بحران کنونی  : مهرالدین مشید

 افغانستان و دشوار ترین روز های سیاه و نکبت بار : مهرالدین مشید


هم سرنوشتی قطعی طالبان با حکومت های مزدور و مستبد گذشته

افغانستان در حال عبور از خم و پیچ های دشوار حیات سیاسی و اجتماعی خود است و مردم این کشور روزگار دشوار و آزمونی را تحت حاکمیت استبدادی و تمامیت خواهانهء طالبان سپری می کنند. وحشت طالبانی بیش از هر زمانی ساختار های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افغانستان را شکسته است. این وحشت در موجی از فقر و گرسنگی و بیکاری جانکاه و مانور های انسان ستیزانه و زن ستیزانهء طالبان تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کرده است. در چنین شرایط اوضاع امنیتی و سیاسی و اقتصادی افغانستان هر روز بیشتر از روز دیگر آشفته شده و همه چیز در انبوهی از یاس و ناامیدی بر روان مردم افغانستان چون کابوسی سنگینی می کند. با تاسف در این اوضاع حساس، بجای آنکه طالبان به دشواری های واقعی و وضعیت اسفبار کنونی توجه کرده و به مشکل اقتصادی و امنیتی توجه کنند که هر روز بیشتر از روز دیگر رو به وخامت می گذارد؛ برعکس سرگرم برنامه ریزی های استخباراتی و  وضع محدودیت های بیشتر بر زنان و مردان افغانستان هستند.

ادامه خواندن  افغانستان و دشوار ترین روز های سیاه و نکبت بار : مهرالدین مشید

اینک به بهانهء “امریکایی که من دیدم” : مهرالدین مشید


اینک به بهانهء “امریکایی که من دیدم”

از آنجا که زنده گی بهانه است برای زیستن و زیستن بهانه است برای آفرینش های بکر و تازه؛ البته با خلاقیت های شگفت انگیز و حیرت آلود که در بسیاری موارد به گفتهء مولانای بلخ حیرت اندودی آن پای استدلال را چوبین می سازد یا اینکه می توان گفت، زنده گی در کلیت خود راه و رسم بهانه جویی ها به سوی شدن های بی پایان است تا دلی شگفته شود و نهالی به بار و برگ بنشیند و جهان دیگری ساخته شود. به این ترتیب رسم هنرمندی زمانه ها به یادگار بماند و در نتیجه نقش انسان به مثابهء موجودی ” خداگونه ای در تبعید” در اندورن این راه پربهانه و پیچاپیچ بایسته و ماندگار بماند. بی‌جهت نخواهد بود که این نوشته هم زیر عنوان ” به بهانهء کتاب امریکایی که من دیدم” بهانه ای باشد برای بیان حقیقت؛ حقیقتی که در رحم زمان آبستن شده و در هر عصری برای هر نسلی حقیقت جدید را “با تولدی دیگر” به گفتهء فروغ فرخ زاد این شاعر همه زمانه ها، عاشقانه و عامدانه و صادقانه  بنمایاند.

ادامه خواندن اینک به بهانهء “امریکایی که من دیدم” : مهرالدین مشید

انزوای روزافزون طالبان و نگرانی جنرالان پاکستانی : مهرالدین مشید


افغانستان دستخوش بازی های جدید استخباراتی

در این روزها تلاش های گسترده ای در داخل و خارج برای با ثبات سازی افغانستان بحیث یک کشور عاری از خشونت به کمک کشور های گوناگون به را افگنده شده که به نحوی در حوادث افغانستان دخیل اند؛ اما در این راستا فعالیت های استخباراتی کشور های منطقه بویژه آی اس آی بیشتر محسوس است که با توجه به پیشینهء مداخله گرانه این شبکهء جهنمی برای مردم افغاستان نگران کننده است تا مبادا این روند را تخریب کند. زیرا پاکستان دشمن آشتی ناپذیر مردم افغانستان بوده و است. ورود رئیس پیشین آی اس آی و فرماندهء کنونی قول اردوی پشاور در آستانهء  برگزاری نشست بزرگ یا لویه جرگه از سوی طالبان و سعی آنان برای جلب چهره های سیاسی مخالف در این نشست، تمایل آشتی جویانهء طالبان با آمریکا، نشست مخالفان سیاسی طالبان در ترکیه در خانهء دوستم، نشست طالبان پاکستانی با نماینده گان حکومت پاکستان در کابل، برای مردم افغانستان تشویش آور است.

ادامه خواندن انزوای روزافزون طالبان و نگرانی جنرالان پاکستانی : مهرالدین مشید

 لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها : مهرالدین مشید


طالبان پاسخ جنایات شان را زود خواهند گرفت

لشکر کشی طالبان به شمال و جنایت های آنان در پنجشیر و اندراب ها و ورسج و مناطق دیگر چهرهء اصلی آنان را بحیث یک گروهء تروریستی عریان کرد و ثابت ساخت که طالبان یک گروهء تروریستی و وابسته به آی اس آی پاکستان است و ماموریت استخباراتی شان را گام به گام به خواست پاکستان و برضد مردم افغانستان انجام می دهند. صدها دریغ و درد که طالبان در این حمله شماری جوانان منگلی را اغوا کرده و آنان را در رکاب طالبان پاکستانی و شبه نظامیان این کشور به پنجشیر و اندراب ها و ورسج سوق دادند. اینکه طالبان بخاطر تحقق اهداف راهبردی و انتقام جویانهء شبکهء جهنمی استخبارات پاکستان به شمال حمله کرده اند و مرتکب جنایات جنگی شده اند.

ادامه خواندن  لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها : مهرالدین مشید

بی پاسخی اسلام گراها ورفتن جهان اسلام به سوی فاجعه : مهرالدین مشید

گروه های افراطی نتیجهء ناپاسخگویی و شکست اسلام سیاسی

شکست اسلام سیاسی و پیشامد های جديد در نتیجهء ظهور گروه های تندرو سلفی و تکفیری و داعشی در بیشتر کشور های اسلامی بحیث خطر بالقوه و بالفعل نیاز به قرائت جدید از اسلام سیاسی و مورد تجدید نظر قرار دادن قرائت پیشین را بیش از هر زمانی حتمی گردانیده است. شکست اسلام سیاسی و فاجعهء کنونی در جهان اسلام، اسلام گرایان واقعی نگر را واداشته تا در جستجوی تفکر بدیل بجای قرائت کنونی از اسلام سیاسی شوند تا از یک سو ناکارآمدی ها و اشتباه های گذشتهء اسلام سیاسی زیر عینک نقد سره و ناسره شود و از سویی هم شکست های بجا مانده از اسلام سیاسی جبران شود. اسلام گرایان واقعیت گرا بدین باور اند که ناپاسخگویی ها و ناکارآمدی های تفکر اسلام سیاسی و لجاجت های فکری شماری اسلام گراها و تعبیر و تفسیر های غیر عملی و ناسازگاری آنان با واقعیت های عینی جهان و کم بها دادن آنان به پراکسیس اجتماعی نه تنها اسلام و ارزش های دینی را زیر پرسش برد؛ بلکه داعیهء جهانی اسلام را به یاس کامل بدل کرد.

ادامه خواندن بی پاسخی اسلام گراها ورفتن جهان اسلام به سوی فاجعه : مهرالدین مشید

 ففرمان یا کوبیدن میخ فولادین دیگر بر پیشانی زنان مظلوم افغانستان : مهرالدین مشید

طالبان با صدور آخرین فرمان زن ستیز بر خود اتمام حجت کردند و آخرین میخ را بر پنجه های زخمی زنان مظلوم افغانستان وارد کردند. طالبان با این فرمان ثابت کردند که تمامی دغدغه های آنان را نحوهء به اسارت کشیدن هرچه بیشتر زنان تشکیل می دهد. این فرمان از عمق احساس خشونت بار طالبان نسبت به زنان پرده برداشته و نه تنها آشتی ناپذیری طالبان با زنان این قشر دردمند و مظلوم را به اثبات رساند؛ بلکه به این حقیقت نیز مهر تایید گذاشت که طالبان آنقدر در پیوند به زنان عقده دارند که ملاها و مفتی های آنان تمامی تلاش های شان را در راستای ارضای عقده های تفنگداران شان برای به اسارت کشاندن زنان متمرکز ساخته اند. از جفا ها و بی حرمتی های بی شمار و ستم روایی طالبان به زنان طوری فهمیده می شود که طالبان را زنان به دنیا نیاورده است و آنان مانند گیاه های خودرو سبز شده اند.
طالبان با تلاش های مذبوحانه می خواهند، نقش سازندهء زنان را در جوامع اسلامی نفی کنند و از این رو از زن تابلوی دیگری ساخته اند که با تابلویی که قرآن از زن ارائه کرده است، متفاوت می باشد. چنانکه قرآن کریم در آیه 35 سوره احزاب زن را نیمه واقعی امت اسلامی معرفی کرده و نقش و سهم او را در طی مدارج انسانی چون نقش و سهم مردان، تعیین کننده خوانده است. این نکته را پیامبر اسلام نیز در پاسخ أسماء دختر عمیس و دیگر زنان مدینه گوشگزد کرده بود.

ادامه خواندن  ففرمان یا کوبیدن میخ فولادین دیگر بر پیشانی زنان مظلوم افغانستان : مهرالدین مشید

 طالبان پروژهء ناتمام کرزی وغنی یا جاده صافکن پروژهء جدید : مهرالدین مشید

طالبان به دنبال ماموریت ناتمام کرزی و غنی

به یقین که در ذهن هر شهروند افغانستان این پرسش خطور می کند که آیا طالبان پروژهء ناتمام کرزی و غنی است و یا این که نه؛ طالبان بخشی از یک بازی جدید سیاسی شبکهء استخباراتی کشور های منطقه و جهان به رهبری آی اس آی پاکستان است که جاده را بر روی پاکستان بخاطر رسیدن به عمق استراتیژی اش هموارتر می کند. این در حالی است که طالبان در ظاهر استوار و ناشکننده و حتا شکست ناپذیر معلوم می شوند؛ اما در عین حال از نام حکومت سرپرست آنان فهمیده می شود که نیاز به جایگزینی تازه دارند. اینکه چه نوع حکومتی جای آن را پر خواهد کرد؛ هنوز روشن نیست و شاید هرچیزی باشد و به غیر از حکومت فراگیر که جهان آن را پیش شرط شناخت حکومت طالبان عنوان کرده است.

ادامه خواندن  طالبان پروژهء ناتمام کرزی وغنی یا جاده صافکن پروژهء جدید : مهرالدین مشید

۷ و۸ ثور دو حادثهء خونین یا دو روی یک سکه شقاوت : مهرالدین مشید


۷ و ۸ ثور دو حادثهء خونین و دو آرزوی بربادرفته

۷ و ۷ ثور دو حادثهء بزرگ تاریخی در افغانستان است که بر تمامی رخداد های ۴۴ سال اخیر کشور سایه افگنده است. نخستین در سال ۱۲۵۷ با کودتای ۷ ثور آغاز شد و با تهاجم شوروی در ۶ جدی ۱۳۵۸ ادامه یافت و تا آنکه رژیم نجیب پس از گذشت ۳ سال از خروج نیرو های شوروی در سال ۱۳۷۱ خورشیدی بوسیلهء مجاهدین سرنگون شد و صفحهء جدیدی در افغانستان باز شد. کودتای ثور که با پشتیبانی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان بوقوع پیوست و مردم افغانستان از این روز به عنوان سیاه ترین روز در تاریخ کشور یاد می کنند و بدین باور اند که تمامی رنج ها و مصیبت های ۴۴ سال اخیر نتبجهء نامیمون کوتای ۷ ثور است؛ اما حامیان حزب دموکراتیک خلق از این روز به عنوان انقلاب شکوهمند ۷ ثور یاد می کنند.

ادامه خواندن ۷ و۸ ثور دو حادثهء خونین یا دو روی یک سکه شقاوت : مهرالدین مشید

مردم افغانستان قربانی بازیهای طالبان ونظامیان پاکستان : مهرالدین مشید


حوادث خونین افغانستان و دست آی اس آی در تبانی با شبکه حقانی

افغانستان روز های دشوار و آزمونی و خطرناکی را سپری می کند و مردم آن تحت حاکمیت طالبان در تبانی با شبکهء استخباراتی پاکستان و سایر شبکه های انسان دشمن خونین ترین روز های تاریخ خود را می گذرانند. هفتهء گذشته بیشتر شهر های افغانستان بویژه کابل و مزار شریف و کندز شاهد حوادث هولناک و وحشتناک انفجاری بود که در نتیجهء آن ده ها انسان مظلوم جان های شان را از دست دادند و ده ها خانواده در موجی از هراس و دهشت در سوگ عزیزان شان نشستند. طالبان نه تنها مانع رسانه ها شدند و اجازه ندادند تا از صحنه های حوادث تصویر برداری کنند؛ بلکه بدتر از آن به مریض داران اجازه ندادند تا از وضعيت بیماران شان آگاهی حاصل کنند. هرچند هدف این حمله های هدفمند

در ظاهر شیعیان افغانستان بود و اما این حمله آغازی خطرناک و زنگ خطری هشدار دهنده به سایر اقوام و ملیت ها و مذاهب کشور است که هرگاه بی تفاوتی اختیار کنند و کشتار بیرحمانهء شیعیان را دست کم بگیرند و فردا نوبت آنان خواهد رسید.

ادامه خواندن مردم افغانستان قربانی بازیهای طالبان ونظامیان پاکستان : مهرالدین مشید

 طالبان محصول خطا های رهبران جهادی وزمامداران پسا حملهء امریکا : مهرالدین مشید


مردم افغانستان قربانی جفا ها وخیانت های رهبران و زمامداران

مردم افغانستان بیش از چهل سال بدین سو در خون و آتش غوطه ور اند و در آتش حوادث خونین می سوزند.

باتاسف که هر روز رخداد ها دامن کشان عمیق تر و گسترده تر و شعله ورتر می شود و آرزو های برباد رفتهء میلیون ها انسان این سرزمین را بی‌رحمانه به قربانی می گیرد. در این تردیدی نیست که آشوب ها و زنده به گور کردن ها و بدبختی ها و مهاجرت ها و معلولیت ها با تهاجم شوروی به افغانستان آغاز شد و پس از حملهء امریکا به این کشور ادامه یافت. اکنون که طالبان به مثابهء نیرو های پیروز بر مقدرات مردم افغانستان با کیبل و چماق فرمان می رانند؛ ادامهء همان سیاه بختی ها است که هنوز در کشور ادامه دارد. حال پرسش این است که ریشهء بدبختی های کنونی ریشه در چه حوادثی داشته و کی ها مسوءول اند؟

ادامه خواندن  طالبان محصول خطا های رهبران جهادی وزمامداران پسا حملهء امریکا : مهرالدین مشید

اسلام سیاسی و بویژه اسلام طالبانی زهریست بر گلوی اسلام راستین : مهرالدین مشید

اسلام سیاسی در یک مقطع تاریخی پس از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران و پیروزی جهاد افغانستان در برابر تهاجم شوروی، تحولات چشمگیری را در جهان بوجود آورد که منجر به شکست و فروپاشی جمهوریت های شوروی پیشین شد و با از میان رفتن شوروی جهان یک قطبی گردید و جنگ سرد پایان یافت؛ اما حال پرسش این است که دیروز اسلام سیاسی در برهه ای از زمان بر حوادث جهان وزنهء سنگین افگند و توده های میلیونی مسلمان و حتا غیر مسلمان را فراتر از دین و مذهب و قوم و نژاد دور چند محور جمع کرد و آنان را برای رسیدن به هدف یاری نمود. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در دههء ۸۰ سدهء ۲۰ ضربه ای بر قدرت استکباری آمریکا تلقی شد و پیروزی مجاهدین و سرنگونی نجیب در دههء نود سدهء ۲۰ ضربهء سنگینی بر شوروی پیشین وارد کرد؛ اما چگونه شد که اسلام سیاسی پس از پیروزی در نتیجهء قربانی های مظلوم ترین انسان ها بجای فراهم آوری رفاه و آسایش و مدینهء فاضله مسلمین، برعکس فاجعه آفرید و جهان اسلام از افغانستان تا عراق و سوریه و مصر دستخوش جنگ ها وحوادث خونین شدند.

ادامه خواندن اسلام سیاسی و بویژه اسلام طالبانی زهریست بر گلوی اسلام راستین : مهرالدین مشید

از شلاق زنی و توهین طالبان تا تجاوز هوایی پاکستان : مهرالدین مشید

تجاوز هوایی پاکستان و نگاهء پدر سالارانهء طالبان به اسلام آباد

در هفته های اخیر در ظاهر روابط میان طالبان وداسلام آباد تنش آلود به نظر می رسد و نشانه هایی از ناباوری های نظامیان پاکستان نسبت به طالبان به نظر می رسد. این در حالی است که رئیس آی اس آی در روز های نخست ورود طالبان به ارگ خلاف اصول دیپلوماسی وارد کابل شد و به نماینده گی از حکومت پاکستان ورود طالبان به ارگ را خوش آمدید گفت. همزمان به حضور او در ارگ میان افراد ملابرادر و حقانی درگیری صورت گرفت و خبر زخمی شدن ملابرادر رسانه ای شد. سفر مهم ترین مقام پاکستانی به ارگ در حالی صورت گرفت که به شمول پاکستان هیچ کشوری حکومت طالبان را برسمیت نشناخته بود. جهانیان سفر رئیس استخبارات پاکستان را به کابل بحیث کسی که مدیریت جنگ و صلح طالبان را به عهده داشت،  نشانهء آشکار حمایت پاکستان از طالبان تلقی کردند و این باور ها تقویت شد که پاکستان به مثابهء پدر سالار طالبان با پیروزی طالبان به اهداف اش در افغانستان نائل آمده است.

ادامه خواندن از شلاق زنی و توهین طالبان تا تجاوز هوایی پاکستان : مهرالدین مشید

 پاکستان بار دیگر دستخوش بازی های نظامیان این کشور : مهرالدین مشید

شکست کودتای سیاسی عمران خان از سوی نظامیان پاکستان

اسلام آباد در این روزها وارد تحولات تازهء سیاسی شده و پاکستان بار دیگر به میدان بازی های نظامیان نظامیان این کشور بدل شده است. نظامیان پاکستان بازهم دست به کودتای سفید زدند و در یک سناریوی جدید زیر چتر ارایهء رای عدم اعتماد عمران خان را وادار به برکناری از نخست وزیری پاکستان کردند. تحولات در پاکستان پس از آن شدت یافت که احزاب مخالف به رهبری شهباز شریف دست به راه پیمایی و اعتراض زده و تحرکات تند سیاسی را در پاکستان برضد دولت عمران خان به راه انداخته و خواهان برکناری او شدند. احزاب مخالف ادعا دارند که خان نتوانست وعده های انتخاباتی خود را بسر برساند.

ادامه خواندن  پاکستان بار دیگر دستخوش بازی های نظامیان این کشور : مهرالدین مشید

پایان ماهء عسل روابط طالبان و پاکستان یا یکسناریوی نمایشی : مهرالدین مشید


طالب آزمایی پاکستان یا پاکستان آزمایی طالبان

فیر بر چرخ بال پاکستان و جراحت برداشتن جنرال این کشور سناریوی جدید نظامیان مداخله گر این کشور برضد مردم افغانستان است که با رویکردی تازه و با نمایشی دیگر آغاز شده است. اسلام آباد به دنبال فیر بر چرخبال جنرال پاکستانی به طالبان ضرب العجل ۲۴ ساعته تعیین کرده تا عاملان این فیر را به پاکستان بسپارند و یا روستای را که از آن بر چرخبال شلیک شده، نابود می کنند. این سناریو هر طوری که طرح ریزی شده است، در واقع بزرگ ترین چلنج به طالبان است و حال دیده شود که طالبان در پاسخ به پاکستان چقدر استقلال و غیر وابستگی شان را به اثبات خواهند رساند.

ادامه خواندن پایان ماهء عسل روابط طالبان و پاکستان یا یکسناریوی نمایشی : مهرالدین مشید

روایت هایی از دو تهاجم دردناک؛ یکی بلا و دیگری ذلت آفرید : نوشتهء مهرالدین مشید

در گذشته های جنگ سرد مقولهء معروفی بود که می گفتند، شوروی دین کشور ها را به غارت می برد و آمریکا نه تنها دین، بلکه دنیای کشور ها را نیز به غارت می برد. یا به عبارت دیگر شوروی ارزش های معنوی و فرهنگی و دینی یک کشور و آمریکا ارزش های معنوی و مادی یعنی فرهنگی و اقتصادی کشور ها را هدف قرار می دهد.

شوروی با گرفتن ارزش های فرهنگی و اخلاقی نوعی خلای فرهنگی بوجود می آورد که به از خود  بیگانگی فرهنگی می انجامید. این فضا زمینه را برای پذیرش اندیشه های مارکسیسم در یک کشور فراهم می کرد. یعنی غارت اقتصادی در دستور نخست تهاجم شوروی قرار نداشت؛ بلکه غارت ارزش های دینی و فرهنگی در گام نخست بستری برای تاراج ارزش های اقتصادی بود تا به گونهء منظم و سازمان یافته تحولات سیاسی و اقتصادی یک کشور را مهمیز نماید؛ اما آمریکا در گام نخست ارزش های اقتصادی را زیر نام دموکراسی و دفاع از حقوق بشری خیلی ماهرانه هدف قرار می دهد.

ادامه خواندن روایت هایی از دو تهاجم دردناک؛ یکی بلا و دیگری ذلت آفرید : نوشتهء مهرالدین مشید

رفتن به جنگ سرنوشت یا مهمیز کردن توسن تدبیر : مهرالدین مشید  

با تقدیر باید تدبیر کرد و نه مقابله؛ مقابله با تقدیر سرخورده گی ها و افسرده گی ها را بیشتر می سازد. زیرا مقابله با سرنوشت و آنچه تا کنون بنا بر هر علل و معلولی واقع شده، کار را دشوار و رسیدن به هدف را ناممکن می سازد. بنا براین چه بهتر است که بجای رفتن به جنگ تقدیر و سرنوشت، به دنبال تدبیر رفت تا با چراغ تدبیر گرهء دشواری ها را گشود. هدف از اين تقدیر، آن سرنوشت مقدور نیست که انسان با آن تولد شده و از قبل بر پیشانی او خط و نشان کشیده شده و گویا انسان محکوم به آن خوانده شده است.

ادامه خواندن رفتن به جنگ سرنوشت یا مهمیز کردن توسن تدبیر : مهرالدین مشید  

 تعامل با طالبان؛ جفا به اشک های دختران مظلوم افغانستان و جنایت بشری : مهرالدین مشید

این فوتو از صفحه Wäjid Wejdän Sädiq گرفته شده است

طالبان بار دیگر با کوبیدن میخ به دروازه های مکتب دختران در موجی از اشک های هزاران دختر مظلوم و چشم به راهء آموزش به وعده های شان وفا نکردند و در دقیقهء نود در وازه های مکتب ها را بر روی دانش آموزان دختر نگشودند و به فریادها و زاری های هزاران دختر مظلوم و امیدوار افغانستان هم خمی بر ابرو نیاوردند. طالبان با این عمل ناشیانه ثابت ساختند که نه تنها زن ستیز و دشمن زنان اند؛ بلکه خلاف اصول و احکام اسلامی مشتی از آدم های متعصب و عقده ای و در ضمن افرادی بدوی و متعلق به عصر حجر اند که دشمن درجه یک آموزش دختران و ترقی و پیشرفت دختران و زنان اند. حال بر کشور های جهان و مردمان دانش دوست جهان است تا در کنار دختران مظلوم افغانستان ایستاد شوند و از هرگونه تعامل با طالبان به بهای چشم بستن در برابر اشک های هزاران دختر مظلوم افغانستان، خودداری کنند.

ادامه خواندن  تعامل با طالبان؛ جفا به اشک های دختران مظلوم افغانستان و جنایت بشری : مهرالدین مشید