مردم افغانستان قربانی بزرگ ترین دروغ تاریخ
 : نوشتهء مهرالدین مشید


بزرگ ترین جنایت تاریخی و انتقام‌جویی از مردم افغانستان

اکنون از سناریوی توطیه بار و توهم آمیز یازدهم سپتمبر که از آن به عنوان بزرگ ترین دروغ تاریخ معاصر یاد شده است، بیش از بیست سال می گذرد. 

این حادثه که در اصل ماجراجویی جهانی صهیونیسم جهانی و توطیهء مشترک اسرائیل و آمریکا برای لشکرکشی ها و اشغال کشور ها و عملی شدن طرح خاورمیانهء بزرگ بود. در حالیکه که عاملان این حادثهء وحشتناک و فاجعه بار شهروندان عربی و بیشتر آنان از عربستان سعودی بود؛ اما نخستین قربانی این توطیه مردم افغانستان گردید.  پس از آنکه ملاعمر به خواست آمریکا نه گفت و از تسلیمی اسامه به این کشور انکار کرد. آمریکا افغانستان را مورد تهاجم قرار داد و مردم این کشور بیست سال تمام هر روز شاهد رخداد یازدهم سپتمبر بودند و تکانه های آن هنوز هم ادامه دارد. آمریکا و عمالش پس از بیست سال خونین بار دیگر افغانستان و مردم مظلوم آن را زیر شلاق و کیبل طالبان رها کرد و شتاب زده افغانستان را ترک کرد.

ادامه خواندن مردم افغانستان قربانی بزرگ ترین دروغ تاریخ
 : نوشتهء مهرالدین مشید

طرح ها برای نجات کشوری افتاده در چنگال آهنین طالبان
: مهرالدین مشید


بسیج برای نجات کشور یا  تمرکز روی ساختار نظام؟ در این روزها بحث نظام متمرکز و غیرمتمرکز و فدرالی در کشوری مطرح است که پیش از همه به نجات نیاز دارد و سرنوشت آن در دست آهنین طالبان است و تاریخ ناشاد آن بدون اندک ترین سعی و تلاش برای نظام سازی و حکومتداری خوب، سراسر  درد و رنج و مصیبت بوده است. سرنوشت مردم آن قربانی عیش و نوش خلیفه ها و سلاطین عیاش و زنباره و حاکمان فاسد و خاین بوده است. این سلسلهء ناشادی ها از قرن های دور بدین سو بر شانه های نحیف این مردم سنگینی داشته است. حاکمان و سلاطین و زمامداران آن جز برای نام و نان زورآزمایی و قدرت طلبی کرده اند که اندک ترین گامی هم برای رفاه و پیشرفت کشور و مردم برنداشته اند. چه رسد به اینکه آنان از آن همه افزون خواهی ها و کشتار ها و بیرحمی ها و عظمت طلبی ها و فحاشی ها اندکی کوتاه می آمدند و چند گامی برای نظام سازی می گردند. در این صورت دست ما اکنون برای ساختن نظام این قدر کوتاه نمی بود و امروز بار جنگ بر سر نظام متمرکز و غیرمتمرکز و فدرالی و غیره بر شانه های مردم ما اینقدر سنگینی نمی کرد.

ادامه خواندن طرح ها برای نجات کشوری افتاده در چنگال آهنین طالبان
: مهرالدین مشید

پاکستان و سرآغاز یک جنگ نیابتی تازه در افغانستان: مهرالدین مشید

از اظهارات مقام های پاکستانی طوری فهمیده می شود که ماموریت طالبان پایان یافته و اهداف درازمدت این کشور هنوز در افغانستان برآورده نشده است. چنانکه مقام های پاکستانی در این روز ها از ورود طالبان پاکستانی و حضور تمامی رهبران  و جنگجویان آنان و تشدید حمله های آنان از افغانستان به آن کشور سخن می گویند. این ادعا های مقام های پاکستانی پس از آن افزایش یافته که میانجیگری سراج الدین حقانی میان حکومت پاکستان و طالبان بدون نتیجه پایان یافت. پس از این تلاش های ناکام مقام های پاکستانی برایتان خشمگین اند. پس لرزه های خشم مقام های پاکستانی برطالبان بی اثر نبوده و گزارش های رسانه ای از سه پارچه شدن طالبان به رهبری ملابرادر و ملایعقوب و شبکهء حقانی سخن می گویند. دیده شود که این ادعا ها وارد کردن فشار بر طالبان و چانه زنی بر آنان است و یا اینکه بازی تازه را می خواهد آغاز کند. در همین حال روزنامه های آمریکایی از تیره شدن روابط طالبان و پاکستان خبر داده اند‌.

ادامه خواندن پاکستان و سرآغاز یک جنگ نیابتی تازه در افغانستان: مهرالدین مشید

دورنمای ثبات سیاسی و آرزو های برباد رفته مردم افغانستان: مهرالدین مشید


در آین تردیدی نیست که دورنمای سیاسی در کشوری مانند افغانستان نه تنها هموار که خیلی پیچیده بوده که حتااز آیندهء آن نمی توان تعریف روشن ارایه داد.  بیش از چهار دهه جنگ تمامی گروه ها را وابسته به شبکه های استخباراتی و ساختار ها برای ثبات سیاسی را به کلی تخریب کرده است. در آین مدت افغانستان به جزایر آشتی ناپذیر قومی و گروه های سیاسی آن به لجن قومیت و افراطیت سقوط کرده اند که اکنون تمایل بی ثباتی خطرناک سیاسی در فضای سیاسی کشور حاکم شده است.

دیروز امتیاز طلبی های گروه های جهادی و فساد بی رویه و انحصار طلبی های کرزی و غنی ‌و امروز تمامیت خواهی ها و برتری خواهی های قومی طالبان افغانستان را به جهنم تبدیل کرده است. اکنون در جهنمی به نام افغانستان زنان بیشتر از مردان شکنجه و تبعید و زندانی می شوند. با این هم در این نوشته اندکی به دورنمای ثبات در افغانستان پرداخته شده است.

ادامه خواندن دورنمای ثبات سیاسی و آرزو های برباد رفته مردم افغانستان: مهرالدین مشید

یک دهکده حماسه  در میان صدا های  رنگین کمان بانو آزاده : مهرالدین مشید

دهکدهء زیبایی که چشمه مردان خانش شهرۀ آفاق است
قسمت نخست
۶۲ سال پیشتر از امروز در دهکدۀ کوچکی  دیده به جهان گشودم، که « کوئت» نام دارد. قریۀ زیبایی که در دامنه های پایانی کوه های خمبک و سر سیل در دامنه های هندوکش با صلابت و با وقار تمکین کرده است این قریه در امتداد یک درۀ قشنگ و تماشایی در میان دوکوه به مثابۀ کاجی مغرور بلند و با شکوه قامت افراشته است و گویی از سینهء آن فریاد های آریایی ها قدیم بلند است و هزاران قصه از یما و زردشت را به خوانش گرفته است.

این قریه روایت های متفاوت از تاریخ این سرزمین دارد. از مردی ها و مردانگی های آریاییان و پایمردی های کیومرث و گشتاسب و لهراسپ دارد و هنوز هم سرود های ریگوید در نماد سنگ گردی های آریایی در سینه سینهء آن به صدا آمده اند و قصه های فولکلوریک را به سرایش گرفته اند. این دهکده با کوهی مغرور در مقابل خود همسری و همطرازی دارد که کوۀ « زیره اش» خوانند، چنان استوار تمکین کرده که حتا از غرور به استقبال خورشید هم نمی رود و به نوازش او هم تن نمی دهد تا مبادا دست و پا بین خورشید شود و از شکوه و وقارش چیزی کاسته شود.

ادامه خواندن یک دهکده حماسه  در میان صدا های  رنگین کمان بانو آزاده : مهرالدین مشید

حماسه آفرینی حق طلبانه زنان در موجی ازخشونت آفرینی های طالبان  :مهرالدین مشید

هرچند پس از تصرف کابل بدست طالبان تمام مردم افغانستان تکان خوردند و چتر یاس و افسرده گی و فقر و بیکاری در سراسر کشور دامن گسترد؛ اما زنان به مثابهء محروم ترین قشر جامعهء افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان بیشترین ضربه را متحمل شدند و با از دست دادن حق کار و آموزش و حقوق بنیادی شان به آسیب پذیر ترین قشر جامعه بدل شدند. زنان شجاع و با شهامت افغانستان که زنده گی خود را تحت سیطرهء طالبان در مرزی از فاجعه و فلاح احساس می کنند.

آنان باتوجه به حس شدید زن ستیزی طالبان به زودی درک کردند که باید هرچه زودتر به فصل انتظار پایان داده و با جدیت تمام به اعتراض در برابر آموزش ستیزی طالبان به پا خیزند تا حق خود را از کام طالبان بیرون کنند. زنان درک کردند که حق گرفته می شود و حق داده نمی شود. این حس مشترک سبب شد تا زنان سراسر کشور دست بدست هم بدهند و با حمایت از یکدیگر جنبش سرتاسری زنان را در کشور بوجود آورند و خانم هدا توانست که صدای اعتراض زنان افغانستان را در نشست ناروی بلند کند و صدای مظلومانهء زنان افغانستان را به گوش جهانیان برساند تا حمایت و توجهء جهانیان را به زنان شجاع افغانستان جلب کنند.
آری ایستاده گی تمنا ها و پروانه ها و هدا ها و تهمینه ها در برابر طالبان چماق و کیبل بدست، عزم و ارادهء استوار و خلل ناپذیر زنان با غرور افغانستان را در سطح ملی و بین المللی به نمایش گذاشت.

ادامه خواندن حماسه آفرینی حق طلبانه زنان در موجی ازخشونت آفرینی های طالبان  :مهرالدین مشید

افغانستان دردمند و سیاستگران ستمگر و فاسد و افراطی : مهرالدین مشید

افغانستان کشور دردمند و بلاکشیده ای که از ۴۳ سال بدین سو دستخوش خونین ترین حوادث بحران زا و فاجعه آفرین در تاریخ معاصر بوده است. تاسف بار این که رویداد های آن هر روز بیشتر از روز دیگر دامن می گسترد و خونین تر و فربه تر می شود. حوادث یادشده از گذشته تا کنون سرنوشت هزاران انسان مظلوم را از نسلی به نسلی به قربانی گرفته است.

در این مدت تنها موقعیت مهم و حساس ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک و ژیوایکونومیک افغانستان نبوده که بلا های تاریخی را بر سر باشنده گان آن آورده و هر از گاهی  این کشور مورد تهاجم قدرت های شرقی و غربی و شمالی قرار گرفته است؛ بلکه دردناک تر این که این کشور و مردم اش بیشترین رنج را از شاهان و حاکمان و بویژه در چهار دههء اخیر از سیاستگران فاسد و قوم گرا و بیمار جهادی و طالبانی آن متحمل شده اند.

ادامه خواندن افغانستان دردمند و سیاستگران ستمگر و فاسد و افراطی : مهرالدین مشید

اسلام طالبانی دین عصر حجر و افیونی برای ملتها : مهرالدین میشد

ز من بر صوفی و ملا سلامی  –  که پیغام خدا گفتند ما را. ولی تأویل شان در حیرت انداخت – خدا و جبرئیل و مصطفی رااین شعر اقبال مصداق واقعی در جامعهء ما پیدا کرده است؛ زیرا کشور ما در معرض بدترین تخدیر و تحریف ملا های نام نهاد و فتوا های زن ستیز و آموزش ستیز گروه های افراطی مثل طالبان قرار دارد. طالبان از دین تفسیری ارایه داده اند و پیام خدا را آنقدر تحریف کرده اند که جبرئیل و پیامبر را شگفت زده کرده اند. باتاسف که دین اسلام بیش از هر زمانی در معرض توطیهء شیادان تاریخ و فقهای درباری و ملا های مزدور و وابسته به شبکه های استخباراتی مثل طالبان قرار گرفته است. دین دامی شده برای نیرو های قشری و کهنه گرا و نیرو های ارتجاعی از تیپ طالبان و داعش و القاعده تا زیر چتر دین جامعه را تخدیر کنند و دین را افیونی برای دین داران بسازند. اکنون اسلام در افغانستان سکویی شده، برای پرش نیرو های عقب گرا و کور دل و ابزاری در دست شبکه های شیطانی تا این کشور را به قهقرا ببرند. این گروهء قشری و تخدیری باوضع مقررات سخت گیرانه و ضد اسلامی و ضد حقوق بشری بویژه برضد زنان و آموزش آنان جامعهء افغانستان را به عصر حجر سوق داده اند. چنانکه ما امروز شاهد بدترین عقب گرد در عرصهء سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و آموزشی در کشور هستیم.

ادامه خواندن اسلام طالبانی دین عصر حجر و افیونی برای ملتها : مهرالدین میشد

وعده های فریب آلود طالبان و خشم و انزجار مردم
: مهرالدین میشد


کشتی توفان زدهء طالبان در حال در گل نشستن است

طالبان از زمانی که به قدرت رسیده اند، پیهم تلاش می کنند تا با وعده های میان تهی و حادثه آفرینی ها در منبر و مدرسه و بازار و حتا در حریم خصوصی مردم  کشتی توفان زدهء حکومت خود را به ساحل نجات بکشند؛ اما این رویکرد طالبانی کشتی آنان را در گل فرو برده و  سبب انزوای روزافزون آنان در سطح ملی و بین المللی شده است. ممکن طالبان این همه رویکرد های فریب آلود خود را خدعهء دینی بخوانند و اما متوجه این نکته نیستند که میان رفتار های فریب آلود و هنجارمند فرسنگ ها فاصله است. طالبان هر از گاهی کوشیده اند تا با سیاست های چانه با خارجی ها  و فشار بر مردم و وعده سر خرمن به چشم مردم افغانستان و جهانیان خاک بپاشند و اما وعده های دروغین و حادثه آفرینی های آنان در منبر و برپایی اعتراض نمازگذاران روز تا روز تشت رسوایی آنان را از بام به زیر می اندازد و از تمامیت خواهی ها و تبارگرایی های کاذبانهء آنان پرده بیرون می کند. به این ترتیب سیمای اصلی طالبان افشا و مشت های آنان بازتر می شود.

ادامه خواندن وعده های فریب آلود طالبان و خشم و انزجار مردم
: مهرالدین میشد

گفت و گو های بی سرانجام تهران و تمامیت خواهی های طالبان : مهرالدین مشید

در هفتهء گذشته امیر خان متقی وزیر خارجهء طالبان با پا درمیانی وزیرخارجهء ایران با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران گفت و گو کرد. هرچند جبهه مقاومت نخست گفت و گوی احمد مسعود با متقی را رد کرد و اما بعدتر انجام مذاکره با وزیر خارجه افغاستان در تهران را تایید کرد. این جبهه گفت که مذاکره به خواست طالبان و بر سر اصولی مانند دولت فراگیر، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت مردم برگزار شد، اما طالبان در این موارد نرمشی نشان نداده اند. اسماعیل خان

پذیرفت که پس از رایزنی با شماری از شخصیت‌های سیاسی، با احمد مسعود یک‌جا با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، در ایران گفت‌و‌گو کرد. وی افزود، پیام او به طالبان حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و مشارکت فراگیر بود. وی افزود که در صورت عدم تمکین طالبان به هر گزینه متناسب متوسل خواهند شد. ذبیح الله مجاهد در گفت و گو با رسانه ها بدون آنکه به گفته های مقام های جبههء مقاومت اشاره کند، هرگونه بحث روی تقسیم قدرت این جبهه را رد کرد و گفت، برای آنان گفته شده که امنیت آنان تضمین است و به افغانستان آمده می توانند. این به معنای آن است که هنوز از سوی کشور های جهان فشار های لازم بر طالبان اعمال نشده است و با توجه به انحصار گرایی های طالبان یگانه راه برای پایان فاجعه در افغانستان تعامل کشور های جهان با مردم و نهاد های مردمی است؛ زیرا هرگونه تعامل با طالبان آنان را برای ستمگری ها و حق خواری ها فربه تر می سازد. در همین حال نماینده گان جبهه در این مذاکرات خواهان تشکیل دولت انتقالی از طریق یک نشست بزرگ ملی زیر نظر سازمان ملل متحد و حضور کشورهای منطقه و جهان در بیرون از کشور و برگزاری انتخابات عمومی برای ایجاد یک دولت دایمی شده است. در ضمن آنان از برگزاری یک نشست بزرگ ملی در  داخل افغانستان نیز حمایت کرده اند و آنهم در صورتی که نیروهای حافظ صلح ملل متحد، امنیت آنرا تامین کند.

ادامه خواندن گفت و گو های بی سرانجام تهران و تمامیت خواهی های طالبان : مهرالدین مشید

حقیقت رنگین کمان آگاهی و نردبان شناخت : مهرالدین مشید

آنگاه که انسان پس از طی مراحل تکاملی شعور و آزمون های دشوار به آگاهی رسید؛ به مفهوم قرآن آدم با نوش جان کردن میوهء ممنوعه به آگاهی رسید و پا بر درب عقلانیت نهاد. وی فوری متوجهء شرمگاهء خود شد و با شتاب بر روی شرمگاهء خود برگ گذاشت. این انسان دیگر نمی توانست، در بهشت غریزی مسکن گزین شود؛ زیرا آن مکان دیگر برایش مکان مطلوب نبود و از آنجا هبوط نمود تا حقیقت خود را دریابد و تا باشد که به رمز و راز حقیقت در جهان آگاهی پیدا کند.
از آن به بعد حقیقت به مضمون گم شدهء انسان بدل شده است. در این تردیدی نیست که حقیقت مطلقی وجود دارد و اما این حقیقت خارج از دست رس انسان است. باور ها بر این بود که آنچه از زیر انبان آزمون های علمی بیرون می شود؛ به حقیقت می پیوندند و اما پس از رد روش علمی طرفداران کلاسیک مشاهده/استنباط (اثبات‌گرایان) از طریق پیشبرد روش ابطال‌پذیری تجربی، بوسیله ی پاپر فیلسوف اتریشی، این حقیقت به موزه های علمی سپرده شد.

ادامه خواندن حقیقت رنگین کمان آگاهی و نردبان شناخت : مهرالدین مشید

جستاری بر ایده ئولوژی؛ اما طالبانیسم خطرناک تر از همه: مهرالدین مشید

ایده ئولوژی از جمله چالش آفرین بحث ها است که در حوزه های علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی و دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد. ایده ئولوژی ها که خاستگاهء نخستین اش مبنای تجربه اندیشه ها بود، در طول تاریخ متحول شده اند. فضای پارادوکسیکال اندیشه های مارکسیستی در عرض آگاهی کاذب و واقعیت اجتماعی نیز نشانه ای از تحول ایده ئولوژی است. گسترده گی مفهوم ایده ئولوژی سبب ایجاد اختلاف نظر ها میان جامعه شناسان و فلاسفه شده است. از این رو بیرابطه نخواهد بود، اندکی در مورد ایده ئولوژی و خاستگاه و سیر تحول و اختلاف نظر ها در مورد آن را به بحث گرفت. چنانکه فلسفه ایده ئولوژی را به معنای مبنای واقعیت اجتماعی یا آگاهی راستین تلقی نموده است و شماری آن را سلاح ایمان و آگاهی راستین و آرمانی شماری هم آن را سلاح جزم اندیشی و آگاهی کاذب و از خود بیگانه کننده خوانده اند. کسانی هم به ایده ئولوژی دید پرودیکسیکل داشته اند که این نوشته به موضوع های یادشده تمرکز کرده است.

ادامه خواندن جستاری بر ایده ئولوژی؛ اما طالبانیسم خطرناک تر از همه: مهرالدین مشید

پایان مزدوری جهادیها و کرزی و غنی و آغاز ماموریت طالبان: مهرالدین مشید

مردم افغانستان قربانی سیاستگران مزدور و خودفروخته

افغانستان کشوری  غرقه در خون و آتش و جغرافیای مجروح و اندوهبار؛ اما امروز وحشتناک تر از هر زمانی در زیر چکمه های ستم و تبعیض و برتری جویی و تمامیت خواهی های طالبان مرگ تدریجی خود را بدرقه می کند. این فاجعه بر مردمی روا داشته شده که از چهل سال بدین سو در زیر چکمه های ستم سیاستگران چپ و راست زیر نام کمونیسم و اسلام و عده ای لببرال و تکنوکرات و امروز هم وحشتناک تر از همه تحت امارت بیرحم و زن ستیز و حق کش طالبان افراطی تازیانه می خورند و هتک حرمت می شوند.  طالبان که غرق در نشهء قدرت اند و هریک گویی سوار بر فیل آرزو های سرکوفتهء خود آند و ” هندوستان را به تماشا نشسته اند؛ خیلی بی خیال و قشنگ تر از آنان تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کرده اند. باتاسف که پیش از این رهبران و سیاستگران جهادی مفسد و غارتگر  و لیبرال ها و تکنوکرات های خاین و فاسد قامت های استوار و پرغرور این مردم را شکستند.

ادامه خواندن پایان مزدوری جهادیها و کرزی و غنی و آغاز ماموریت طالبان: مهرالدین مشید

توطیه و ترفند زیر چتر رویا های آشفتهء استحباراتی: مهرالدین مشید


رویای آخوند ترفند و دهشت؛ دو روی یک سکهء جنایت

از رویای ملاحسن آخوند پیدا است که ظلم و قساوت و ستم روایی طالبان تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کرده و زنده گی را بر آنان تیره و تار گردانیده است. خشونت آفرینی ها و استبداد بیرویهء طالبان به کابوس وحشتناکی بدل شده است که روح و روان ملاحسن آخوند را به گروگان گرفته و وجدان او را سخت جریحه دار کرده است. این بیچاره دریافته که تفنگداران شبکهء حقانی بی اعتنا به فرمان های رهبران طالبان قندهاری و هلمندی، افغانستان زخمی و به آتش کشیده شده و ویران را به جهنم بدل کرده و مردم آن را به روزگار سیاه کشانده اند. این فضای اندوهبار و مبهم و دلهره انگیز در موجی از فقر و گرسنگی سنگین چنان آخوند را شگفت زده و ماخولیایی کرده است که چون‌کابوسی بر روان او سنگینی می کند و خواب آرام را در چشمان او حرام کرده است. این حالت اندوهبار چنان روح زخمی او را به اسارت گرفته که او را شگفت زده و آشفته خیال و مضطرب گردانیده و از وحشت و دهشت آن هر روز خواب پریشان می بیند.

ادامه خواندن توطیه و ترفند زیر چتر رویا های آشفتهء استحباراتی: مهرالدین مشید

ژرف اندیشی های قرآنی و پوست انگاری گروه های افراطی : مهرالدین مشید

ما ز قرآن مغز را برداشتیم – پوست را با دیگران بگذاشتیم
این شعر یکی از بیت های بلند و پرمحتوای مولانای بلخی این شاعر شوریده حال و عارف معنی آشنا است که مسلمانان را برای آموزش مغز و هستهء قرآن متوجه کرده و آنان را از هر نوع سطحی نگری و ظاهر فریبی برحذر داشته است. این شعر با اشاره به مغز و پوست قرآن پرده از بسیاری ناگفته ها برداشته است و عظمت مردی را به اثبات می رساند که ” نیست پیغامبر ولی دارد کتاب”. آثار جاودانهء او چنان در ابعاد گوناگون شعر و عرفان و فلسفه و انسان شناسی و جامعه شناسی گفتنی هایی دارد که در هر عصری میوه های تازه به تازهء آگاهی بکر را به خواننده گان خود عرضه می کند. آثار مولانا نه تنها در سطح کشور های منطقه؛ بلکه درسطح جهان تاثیر گذاری داشته و از قرن ها بدین سو شاعران و عارفان و دانشمندان و فلاسفه را به در شرق و غرب به خود مصروف گردانیده است.
  حقا که به قول مولانا عبدالرحمان جامی مثنوی مولوی قرآن پارسی است و به مثابهء کتاب هدایت برای همه عصر ها و نسل ها گفتنی هایی دارد و با پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون عظمت این کتاب بیشتر آفتابی می شود. چنانکه جامی در این شعر گفته است: “مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی” آری مثنوی قرآن پهلوی  یا پارسی است. مولانای بزرگ با سرودن مثنوی توانسته مفاهیم بسیاری از آیات و احادیث پیامبر را با تمثال های پرمعنا و زیبا و جذاب ارایه کند. آیات و احادیث پهناور ترین و گسترده ترین منابعی بوده که بنیاد های آموزش مثنوی و محور اصلی اندیشه های مولانا بر آن ها استوار است. گفته می توان که پرتو کلام وحی در تار و پود سخن و اندیشه های مولانا تابیده است.

ادامه خواندن ژرف اندیشی های قرآنی و پوست انگاری گروه های افراطی : مهرالدین مشید

پایداری جنبش حق طلبانهء زنان با شهامت افغانستان خجسته باد: مهرالدین مشید


نیاز همصدایی جهانیان با فریاد های عدالت خواهانهء زنان افغانستان

در مقابل طالبان انسان های اولیه نمی توانیم خاموش باشیم
خاک پاکم را گرفتی، تخته مشقم را نگیر


این شعار های زنان معترض و با شهامت افغانستان است که به عنوان اعتراض به طالبان، انسان های اولیه خطاب کردند و گفتند که در مقابل طالبان این انسان های اولیه نمی توانند، خاموش باشند. این شعار در نهایت منتهای مظلومیت و محرومیت زنان افغانستان را نشان می دهد که چگونه با دشواری های دست و پا گیر در نبرد هستند و از سویی هم ایستاده گی و مقاومت و شهامت رادزنان افغانستان را با واژه های خیلی زیبا و پرمعنا چه با شکوه به نمایش می گذارد. این شعار در واقع فریاد رسا و بلند میلیون ها زن محروم افغانستان است که حق انسانی و حقوق بشری آنان بوسیلهء طالبان غصب شده و از امتیازها و حقوق انسانی شان محروم شده اند. این شعار در واقع خشم و نفرت و انزجار درون کوب هزاران زن است که از سوی طالبان این سینه چاکان کذایی شریعت زیر چتر اسلام برآنان بیرحمانه تحمیل شده است.

ادامه خواندن پایداری جنبش حق طلبانهء زنان با شهامت افغانستان خجسته باد: مهرالدین مشید

کنفرانس اسلامی و تلاش های ناکام تروریست پرورانهء پاکستان
 و اظهارات غیرمسوولانهء عمران خان
: مهرالدین مشید


گردهمایی سازمان کنفرانس اسلامی پیرامون اوضاع افغانستان روز یکشنبه ۲۸ قوس در اسلام آباد برگزار شد. این کنفرانس به اشتراک ۵۷ کشور اسلامی و ۷۰ شرکت به خواست عربستان با میزبانی پاکستان دایر شده بود. 

در این کنفرانس افزون بر وزیران خارجهء کشورهای : بوسنی، اردن، سوما لی، کویت، ترکیه، ایران ، گیبون، عربستان، پا کستان، آذربا یجان، اند و نیزی، بحرین، گمبیا، سیرا لیون، فلسطین، ما لیزی، قبریس، وزیر ترانسپورت ازبکستان ، وزیر خارجه امارت، ده معاون وزیرخارجه ، رئیس با نک انکشا ف اسلامی ، دبیر کنفرا نس اسلامی وهفتاد شرکت ، حضور دا شتند.

 هدف این ‌کنفرانس جلب کمک های بشری به مردم قحطی زدهء افغانستان و نجات این کشور از فروپاشی اقتصادی بود؛ اما اظهارات غیرمسوءولانه و توهین آمیز عمران خان در مورد آموزش دختران در افغانستان و سکوت مرگبار متقی سرپرست وزارت خارجهء طالبان در برابر اراجیف گویی خان، فضای این نشست را تحت شعاع درآورد.

ادامه خواندن کنفرانس اسلامی و تلاش های ناکام تروریست پرورانهء پاکستان
 و اظهارات غیرمسوولانهء عمران خان
: مهرالدین مشید

طالبان پروژه ایکه  به آخر خط رسیده استبقای طالب دشوارتر از عبور از ” هفتاد هزار خوان رستم”

در این تردیدی نیست که گروه های ساخته و بافتهء شبکه های استخباراتی مانند طالبان بیشتر پروژه های مقطعی و زود گذر اند تا گروه های سیاسی برخاسته از متن جامعه. این گروه ها به هدف مشخص از سوی استخبارات پاکستان ساخته شده و با برآورده شدن هدف نابود می شوند. شبکه هایی که این گروه ها را ایجاد کرده اند و پیش از پیش در برابر آنان مین ها را جاسازی کرده اند و هر زمان که خواسته باشند، تمامی فرصت ها را از آنان می گیرند. ا

ین گروه ها مثل طالبان خاستگاهء مردمی نداشته و از میان مردم  تجرید شده اند. بنابراین طالبان یک گروهء استخباراتی است که از سوی پاکستان برای نابودی افغانستان و بردن آن به عصر حجر ساخته شده است. طالبان از روزی که به قدرت رسیده اند، در تلاش اند نا پروژهء ناتمام آی اس آی را در افغانستان به پایهء تکامل برسانند تا آنکه پاکستان تحت سیطرهء طالبان افغانستان عصر حجر را به تماشا بنشینند. گروه های مثل طالبان دسته های ملیشه ای اند که به هیچ موازین اخلاقی و انسانی و دینی پای بند نیستند و زیر چتر رهبران غایب چون ملا هیبت الله بوسیلهء آی اس آی رهبری می شوند و کم ترین شباهتی با گروه های سیاسی ندارد.

ادامه خواندن طالبان پروژه ایکه  به آخر خط رسیده است


توطیهء جدید آی اس آی : مهرالدین مشید

به جان افگندن سلفی ها در برابر حنفی ها

در گذشته ها می گفتند، هرگاه دو موش در یک سوراخ باهم بجنگند و پس از تحقیقات بالاخره آشکار می شد که به نحوی در پشت آن حادثه دستان انگلیس است. اکنون این وظیفه را خلف او یعنی آی اس آی در منطقه به عهده گرفته است. چندان ناموجه هم نیست؛ زیرا که بنیانگذار شبکهء جهنمی استخبارات پاکستان یک شهروند انگلیسی بود. اکنون این شبکهء انسان دشمن است که به نیابت انگلیس و وارث آن تمامی توطیه های تروریستی حتا ماهرانه تر از انگلیس در سطح منطقه و جهان مدیریت می کند.

آی اس آی که ماموریت نابودی و تباهی و بربادی افغانستان را بدوش گرفته تا در رقابت با هند و رسیدن به عمق استراتیژی اش در افغانستان از هیچ ترفند و فریب و توطیه خودداری نکند. آی اس آی با توجه به مهارت و شناختی که از جامعهء افغانستان دارد، در هر زمانی می داند که از چه گونه ابزار ها زیر نام اسلام برضد مردم افغانستان استفاده کند. دیروز از تنظیم های جهادی به بهای بازی با ایثار و شهکاری های هزاران انسان آزاده و مجاهد پاک باز افغانستان، استفادهء بد کرد.

ادامه خواندن توطیهء جدید آی اس آی : مهرالدین مشید

انسان گرایی و انسان ایده آل در قاموس عرفانی ما: مهرالدین مشید


انسانیت گم شدهء انسان در سراسر تاریخ
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو دد ملولم و انسانم آرزوست

این یکی از شعر های جاودانهء مولانای بزرگ بلخ، شاعر شوریده حال و عارف ژرف نگر مشرق زمین است که از جمله چهار رکن استوار و خلل ناپذیر فارسی دری است و هگل شرق اش خوانند که سخن مشهور دیوجانس کلبی حکیم و فیلسوف یونان است. 
انسان گرایی و هومانیسم شرقی در اوجی از مفاهیم عرفان اسلامی در شعراش به کمال رسیده است. نگاه مولانا نسبت به انسان انسانی و الهی است. چنین انسانی دارای اخلاق بزرگ و فضایل ستودهء انسانی است که در محور آن نظریه های اخلاقی؛ غایت انگار، وظیفه گرا و فضیلت محور شکل گرفته اند. مولانا در جستجوی انسان خداگرا و فضیلت محور است. او در واقع در جستجوی انسان ایده آل است، انسانی که ارزش های انسانی در او به کمال رسیده باشد و به معراج انسانیت پا گذاشته باشد. چنین انسان پله به پله تا آستان خدا نزدیک می شود و به فاصلهء قاب قوسین در زیر درخت سدره روح تکامل انسان را مشاهده می کند. این انسان همان انسانی است که خدا در نماد پیامبر به آن مکارم الاخلاق یا خلق عظیم گفته است.

چنانکه پیامبر می گوید: مى‌فرمايد: « هدف از بعثت من، بيان خوبى‌هاى اخلاق است « برتری اخلاقی در اسلام در واقع به سیمای هومانیسم مادی غرب رنگ معنویت می بخشد. زیرا انسان قرآن دارای اخلاق بزرگ و فضایل انسانی است و او میتواند با اطاعت از دستاورهای دین، خود را تخیله و تذکیه کند تا جایگاه واقعی خود را دریابد و به کرامت واقعی برسد؛ زیرا ارج گذاری به کرامت است که انسان به مقام جانشینی خدا نایل می آید.

ادامه خواندن انسان گرایی و انسان ایده آل در قاموس عرفانی ما: مهرالدین مشید

ترک آمریکا از افغانستان و پی آمد های منطقه ای و جهانی آن
کشور های منطقه و جهان آبستن حوادث جدید : مهرالدین مشید


ترک شتاب زده و غیرمترقبهء آمریکا از افغانستان و بی تفاوتی نظامیان آن در پیوند به فرار غنی و ورود طالبان به کابل و رها کردن مردم افغانستان در زیر کیبل و شلاق طالبان ستمگر و بیرحم پرسش های زیادی را برانگیخته است که در این زمینه پرسش های زیادی بی پاسخ مانده اند. 

عدم استفادهء غنی فراری از تمامی امکانات نظامی و سیاسی و بی پاسخی ها و سکوت مرگبار او و حواریون فاسد و زنباره و غارتگر اش در برابر مردم افغانستان و بی تفاوتی آمریکا در برابر فرار غنی و مانع نشدن فرار او مزید بر علت شده و این همه دست بدست هم داده و بر اعتبار منطقه ای و جهانی آمریکا در سطح منطقه و جهان لطمهء شدید وارد کرده است. این سبب شده تا سیاست های جیوپولیتیک و جیوستراتیژیک و ژیوایکونومیک آمریکا در سطح جهان نزد کشور های منطقه زیر پرسش برود. باور ها بر این است که این شکست لطمهء شدید بر حیثیت سیاسی آمریکا در سطح جهان وارد کرده است و از اعتبار آمریکا در میان هم پیمانان سنتی او کاسته است.

این موضوع پرسش های زیادی را در این زمینه برانگیخته است تا کنون کاخ سفید نتوانسته به بسیاری پرسش های حزب رقیب خود در این رابطه پاسخ بگوید. این رویکرد آمریکا سبب شده تا کشور های منطقهء جنوب آسیا و آسیای مرکزی و خاورمیانه در روابط خود با آمریکا تجدید نظر کنند.

تحرکات سیاسی و رفت و برگشت هیئت های دیپلوماتیک کشور های منطقه و جهان گویای تحولات تازه و معادله بندی های جدید سیاسی و نظامی است.

ادامه خواندن ترک آمریکا از افغانستان و پی آمد های منطقه ای و جهانی آن
کشور های منطقه و جهان آبستن حوادث جدید : مهرالدین مشید

جدال قبیله و فاشیسم را نباید قومی ساخت: مهرالدین مشید

منازعهء قومی؛ منازعهء پسا ایده ئولوژیک

تهاجم شوروی مردم افغانستان را وارد جدال نظامی و ایده ئولوژیک نمود تا آنکه به منازعهء گروهی انجامید و دستاورد ها همه قربانی نزاع گروهی شد. پس از خروج شوروی و سقوط نجیب از بار ایده ئولوژیک منازعهء افغانستان کاست و گروه های سیاسی بخاطر استفادهء ابزاری از گرایش های قومی و زبانی مردم افغانستان را وارد کارزار سخت نظامی و قومی نموده و مردم افغانستان را در پرتگاهء جنگ قومی و روانی کشاندند. طالبان از متن این جنگ به مثابهء دانهء سرطانی به یاری پاکستان و عربستان و آمریکا ساخته شدند که برای فریب افکار عامه هدف آنان نه رسیدن به قدرت؛ بلکه جاده صافکن و فرشته های نجات ذکر شد. آنان توانستند که شماری گروه ها و افراد را به دام خود اسیر کنند. پس از سقوط طالبان و نشست بن برای مدتی اوضاع دگرگون شد و اما با ظهور طالبان بار دیگر منازعهء قومی در کشور بالا گرفت و با به قدرت رسیدن طالبان اکنون به اوج اش رسیده است. در حالیکه هدف اصلی این جنگ استخباراتی و کشاندن افغانستان و مردم آن به تباهی است و با تاسف که شماری آدم های احساساتی آگاهانه و ناآگاهانه شکار این بازی شده اند.

ادامه خواندن جدال قبیله و فاشیسم را نباید قومی ساخت: مهرالدین مشید

جناب آخوند! کمی از آسمان فرود آیید و به لشکر گرسنگان نگاه کنید
: مهرالدین مشید


جناب آخوند! فقر لشکر خداستیزان را به بار می آورد

پیامبر می فرماید: فقر اگر از در درآید، دین از دریچه فرار می کند
توحید و عدالت دو اصل پایدار و خلل ناپذیر در اسلام است که این دو محور اصلی دعوت و تبلیغ پیامبر را تشکیل می داد. از این رو هدف اصلی اسلام تحقق توحید و عدالت به معنای واقعی کلمه است و حکومت دین مدار وظیفه دارد تا عدالت را به معنای واقعی آن در جامعه تامین کند تا حقیقت دین آشکار شود. کم ترین بی توجهی حکومت به فقر به معنای فرار زمامداران از حق و از عدالت است. زیرا فقر لشکر دین زدایان و خدا دشمنان را به بار آورده و شکستگی ها و ذلت های عظیم را به بار می آورد. فقر چنان نابسامانی و فلاکت زده گی را به بار می آورد که آذان دهنده گان و نماز گذاران را از پای می اندازد و دروازه های مساجد بسته می شوند. در نتیجهء ندای الله اکبر در مغز های مومنان سترون می گردد. اسلام راستین و محمدی در شاهین این دو اصل توازن پیدا می کند و حقیقت وحدانی و وجدانی را به نمایش می گذارند. توحید در اسلام در واقع در خدمت عدالت است تا از شرک اعتقادی که به شرک سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می انجامد، پیش گیری کند. این سه شرک پایه های نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و حتا ارتباطات را متزلزل می سازد.

ادامه خواندن جناب آخوند! کمی از آسمان فرود آیید و به لشکر گرسنگان نگاه کنید
: مهرالدین مشید

آی اس آی چتر فعالیت تمامی گروه های تروریستی
: مهرالدین مشید

آمریکا مبارزه با تروریزم را از پاکستان آغاز کند

در این شکی نیست که طالبان بویژه شبکهء حقانی به مثابهء بازوی ملیشه ای ارتش پاکستان چتری برای فعالیت های تمامی گروه های تروریستی در افغانستان اند و اما بدون هرگونه تردید شبکهء جهنمی آی اس آی پاکستان در تبانی و همکاری با سپاه پاسداران ایران و سایر شبکه های همکار آنها چتر فعالیت تمامی فعالیت های تخریبکارانهء گروه های تروریستی در سطح منطقه و حتا جهان هستند. 

گفته می توان که تمامی گروه های تروریستی فعال در افغانستان وابسته به آی اس آی اند و به نحوی با آن رابطه دارند؛ زیرا هیچ گروهء تروریستی در افغانستان فعالیت کرده نمی توانند که با آی اس آی تماس نداشته باشند. بربنیاد گزارش ها اکنون بیش از ۷۰ گروهء تروریستی چون؛ سپاه صحابه، جیش محمد، لشکر طیبه، لشکر جنگوی و … در پاکستان فعال هستند. از جملهء این گروه ها بیش از ۲۰ گروهء آنها در افغانستان فعال بودند که اکنون در یک ائتلاف حکومت طالبان را تشکیل داده اند.

ادامه خواندن آی اس آی چتر فعالیت تمامی گروه های تروریستی
: مهرالدین مشید

در حاشیه روایت های پسین و پیشین فرار غنی: مهرالدین مشید

با این ضرب زبانی ها نه غنی و نه یارانش برائت پیدا می کنند

از قضای روزگار چنان آمده است که شماری یاران و نیمه یاران گرمابه و گلستان غنی دست به روایتگری بزنند و برای برائت خود و برائت غنی روایت آفرینی کنند تا باشد که سیاه را سفید و سفید را سیاه نشان بدهند و در نتیجه افکار مردم در مورد فرار غنی چنان مغشوش شود که به فرمایش صالح همه وقایع رنگ خاکستری به خود بگیرند.  

روایت و روایت گری پیشینهء تاریخی دارد و راویان توانسته اند تا بسیاری حقایق را در دل تاریخ زنده نگهدارند و بررغم خواست شاهان و زمامداران کوشیده اند تا تاریخ را از مسخ و تحریف کامل نجات بدهند. یکی از دلایلی که در مقطعی از تاریخ راویان به انزوا کشانده شده و فقهای طامع و معامله گر بر روی صحنه آمده و حضور حاکم داشته اند. دلیل اش این بوده که راویان در روایت حقایق تاریخی بیشتر صادق بودند. این صداقت آنان سبب شد تا از چشم زمامداران مستبد بافتند.

ادامه خواندن در حاشیه روایت های پسین و پیشین فرار غنی: مهرالدین مشید