افغانستان درآستانۀ تحول و در فراز و فرود آبستن حوادث جدید : مهرالدین میشد

افغانستان در قوس و قزح رخداد های  واقعی یا دستوری

حالا که یک سال و چهارنیم ماه از حکومت طالبان سپری می شود؛ در این مدت هیچ کشوری امارت طالبان را به رسمیت نشناخته و اما در این مدت بررغم سیاست های تروریست پرورانه و خشونت آفرینی های طالبان در داخل افغانستان و بویژه صدور فرمان های پیهم برای وضع محدودیت بر زنان، تعامل جهان با طالبان ادامه یافته است.

ادامه خواندن  افغانستان درآستانۀ تحول و در فراز و فرود آبستن حوادث جدید : مهرالدین میشد

  عمق استراتیژی پاکستان و درگیری های درونی طالبان ؛ نویسنده: مهرالدین مشید

پس از واگذاری ارگ به طالبان بوسیلۀ غنی فراری در تبانی با آی اس آی نخستین کشوری که پیروزی طالبان را به معنای رسیدن به عمق استراتیژی خود در افغانستان جشن گرفت، پاکستان بود. سفر غير مترقبه و نابهنگام فیض حمید رئیس پیشین آی اس آی به کابل و تعیین مهره‌ها در حکومت طالبان بوسیلۀ او تمامی گمانه زنی ها در مورد وابستگی طالبان به پاکستان و رسیدن این کشور را به عمق استراتیژی آن در افغانستان به حقیقت مبدل کرد. در آن زمان دلایل سفر رئیس سازمان استخبارات پاکستان به افغانستان، حل اختلاف ها میان رهبران گروه طالبان بر سر ایجاد حکومت، نشان دادن پیروزی پاکستان به هند و کمک به طالبان در جنگ علیه جبهه مقاومت  بیان شد؛ اما بر بنیاد گزارش های رسانه های بین المللی پیش از پایان رقص و پایکوبی جنرالان پاکستانی،

ادامه خواندن   عمق استراتیژی پاکستان و درگیری های درونی طالبان ؛ نویسنده: مهرالدین مشید

سیاسی و استخباراتی ساختن آموزش و پرورش؛ خیانت ملی است : مهرالدین مشید

حرمت گذاری اسلام به آموزش و روایت زده گی طالبان

صدها دریغ و درد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان همه ارزش های فکری و فرهنگی این سرزمین بویژه آموزش و پرورش به مثابۀ کلیدی ترین ارزش های تعلیمی و تربیتی به گونۀ بی‌رحمانه ای آماج حمله های افراد و حکومت این گروه قرار گرفته و دارایی های مادی و معنوی و میراث های فرهنگی این کشور بیش از هر زمانی در معرض نابودی قرار دارند. باتاسف که طالبان یک گروۀ افراطی و عقب گرا اند و برای رسیدن اهداف شبکه های استخباراتی در افغانستان نازل شده اند تا همه ارزش های ماندگار دینی، تاریخی و ملی این کشور را به شبکه های جهنمی به حراج بگذارند. طالبان از سوی شبکه های استخباراتی طوری تلقین شده اند که به همه ارزش های حیاتی و جاودانۀ فکری و فرهنگی و تاریخی و ملی این سرزمین نگاۀ کامل شک انگارانۀ استخباراتی و سیاسی داشته باشند.

ادامه خواندن سیاسی و استخباراتی ساختن آموزش و پرورش؛ خیانت ملی است : مهرالدین مشید

از طرح ها و راه حل های ایده آلی و آرمانی تا راه حل های واقعی : مهرالدین مشید

پس از حاکمیت طالبان کارزار تبلیغاتی برای ارایهء راه حل ها بخاطر رهایی افغانستان از بن بست کنونی بیش از هر زمانی افزایش یافته و رسانه ای شده است. سازش پنهان غنی با شبکهء حقانی در تبانی با آی اس آی و فرار غیرمترقبهء او از ارگ و سقوط نابهنگام کابل در نتیجهء یک توطیهء بزرگ منطقه ای و جهانی و تحویلی ارگ به طالبان؛ مردم افغانستان را شگفت زده و وحشت زده گردانید. شگفت زده از آنجهت که چنین سقوطی برای مردم افغانستان غیرقابل تصور بود و وحشت زده گی از آن رو که سرنوشت مردم افغانستان به یک گروهء تروریستی و عامل خطرناک ترین و خونین ترین حمله های انتحاری و وابسته به شبکهء جهنمی آی اس آی سپرده شد. این تسلیمی تنها فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را در پی نداشت؛ بلکه تمامی ساختار های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و فکری و رسانه ای این کشور را فروریخت.

ادامه خواندن از طرح ها و راه حل های ایده آلی و آرمانی تا راه حل های واقعی : مهرالدین مشید

 بدرود نامه ای بجای برائت طلبی و پوزش خواهی : مهرالدین مشید

          بسیج شوید تا بت های خود ساخته را خود بشکنید

این بار خواستم بدرود نامه ای بنویسم تا با اعلام برائت خواهی از رهبران جهادی و غیر جهادی و پوزش خواهی از مردم مظلوم افغانستان به ندای ملکوتی وجدان خویش پاسخ مطلوب داده باشم و در عین زمان با توجه به شکست ها و ریخت های گرایش های ایده ئولوژیکی طی چهل سال گذشته، از هر گونه ایده ئولوژی گرایی اعلام بیزاری کنم. هرچند این نامه نمی تواند، از دست کمی از مسوءولیت من بکاهد که حتا با چند روز رفتن در رکاب رهبران جهادی چنان غم بزرگ و رنج بیکران را به مردم افغانستان وسیله شدم که هیچ گاهی تاریخ ما را نخواهد بخشید. هرچند ما آرزو های خوب و انسانی داشتیم و هدف ما توسل جستن و پناه بردن به مبارزهء سیاسی رهایی افغانستان و مردمش از انواع ستم و استبداد حکومت های مستبد و دولت های استکباری جهان بود تا باشد که مردم ما سرفراز و کامگار شوند؛

ادامه خواندن  بدرود نامه ای بجای برائت طلبی و پوزش خواهی : مهرالدین مشید

 سفر کرزی به امارات و تشکیل حکومت فراگیر از شایعه تا واقعیت : مهرالدین مشید

سفر حامد کرزی به امارات پس از شانزده ماه حصر خانگی بار دیگر موضوع تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را به نقل محافل رسانه های داخلی و خارجی بدل کرد. هرچند تشکیل حکومت فراگیر پس از تشکیل حکومت طالبان مطرح است و هر از گاهی جهانیان از طالبان خواسته اند تا هرچه زودتر یک حکومت همه شمول را در افغانستان تشکیل بدهند؛ اما شایعۀ تشکیل حکومت فراگیر پس از آن به موضوع داغ رسانه ها بدل شد که حامد کرزی پس از شانزده ماه حصر خانگی اجازه یافت تا نخست به امارات برود و بعد ازسه روز دیدار ها با مقام های کشور های منطقه و جهان جهت تداوی وارد آلمان می شود. دلگرمی به این سفر پس از آن بیشتر افزایش یافت که منابعی به “نزاویسیمایا گازتا” گفتند، امریکا طالبان را متقاعد گردانیده تا در اوایل بهار ۲۰۲۳ ، یک دولت فراگیررا  در کابل تشکیل بدهند.

ادامه خواندن  سفر کرزی به امارات و تشکیل حکومت فراگیر از شایعه تا واقعیت : مهرالدین مشید

کوچ اجباری پنجشیری ها ؛طرح مشترک آی اس آی و طالبان : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

پنجشیر در حال تبدیل شدن به پایگاۀ نظامی تروریستان جهانی

در این روزهاجابجایی گروه‌های تروریستی مانند، القاعده و ایغور ها و حزب اسلامی ازبکستان و تاجکستان و حتا گروه‌های تروریستی پاکستانی و وابسته به آی اس آی مانند لشکر طیبه و جیش محمد و لشکر جنگوی و سپاۀ صحابه در پنجشیر بیش از هر زمانی بر سر زبان ها است که رسانه ها جسته و گریخته به آن پرداخته اند. منابع مردمی از ساخت و ساز هایی بوسیلۀ گروه‌های تروریستی در پنجشیر سخن می گويند. چنانکه جابجایی القاعده بوسیلۀ آی اس آی و طالبان در قریۀ زادگاۀ مسعود رسانه ای گرديده است. این جابجایی بخشی از برنامۀ راهبردی پاکستان ممکن در تبانی با آمریکا در افغانستان باشد که آی اس آی سال ها روی آن سرمایه گذاری کرده است. هدف از این جابجایی ها در کل انتقال گروههای تروریستی وابسته به آی اس آی و همکاران جنگی طالبان از مرز دیورند به مرز دریای آمو است که پنجشیر بحیث مرکز فرماندهی گروه های یاد شده برگزیده شده است.

ادامه خواندن کوچ اجباری پنجشیری ها ؛طرح مشترک آی اس آی و طالبان : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

 افغانستان در پرتگاۀ آخرین شانس برای نجات : مهرالدین مشید

افغانستان پس از حاکمیت طالبان با دشواری های زیادی رو برو است که وحدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن بیش از هر زمانی به چالش کشانده شده است. تمامیت خواهی ها، آموزش ستیزی، زن ستیزی، زبان ستیزی طالبان در موجی از دشمنی با آزادی های مدنی و حقوق بشری، کوچ های اجباری، انعطاف ناپذیری ها، تبعیض ها و برتری جویی های قومی و گروهی آنان زیر چتر شریعت اسلامی چنان روز تا روز شدت اختیار می کند و آرزو های انسانی مردم این کشور را هر لحظه بیشتر از لحظهء دیگر مانند زنگوله های یخ ذوب می کند که هرنوع امیدواری به آیندهء بهتر را به یاس بدل می نماید. این رویکرد طالبان با واکنش های تند اقوام و گروه‌های سیاسی رو به رو شده است.

ادامه خواندن  افغانستان در پرتگاۀ آخرین شانس برای نجات : مهرالدین مشید

 سفر حنا ربانی نقطۀ عطفی در روابط طالبان و پاکستان : مهرالدین مشید

سفر حنا ربانی نقطۀ عطف یا کلید خوردن روابط جدید

هفتۀ گذشته حنا ربانی معاون وزیر خارجۀ پاکستان در راس یک هیآت وارد کابل شد و با مقام های حکومت طالبان روی مسایل گوناگون بحث کرد. هرچند این گونه سفر ها میان کشور ها یک امر عادی است؛ اما انتخاب حنا ربانی در راس هیآت پاکستانی و استقبال گرم او از سوی رهبران زن ستیز طالبان پرسش های زیادی را برانگیخت که رسانه ها به آن پرداختند که چگونه شده، طالبان بدون قید و شرط با اشتیاق تمام و با پیشانی های گشاده و لب های خندان و رخسار شاد دست ها بر سینه از وی استقبال کردند.

ادامه خواندن  سفر حنا ربانی نقطۀ عطفی در روابط طالبان و پاکستان : مهرالدین مشید

احساس بیگانگی با محیط کشنده ترازخود بیگانگی و وحشتناکترازکابوس : مهرالدین مشید

چه بشکن بشکن است امشب

از آنجا که بحث بر سر بیگانگی است و بیگانگی هم معنایی فراگیر دارد که ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را در بر گرفته و در بسیاری مفاهیم کلان علمی و فلسفی چهره می نمایاند. آنگاه این بیگانگی بهتر حس می شود که انسان با محیط بیگانگی پیدا کرده و در نتیجه با جهانی از پدیدهها بر می خورد که همگی برایش ناآشنا اند. در این حالت است که حس بیگانگی برای انسان دست می دهد، حسی که همه امکانات توافق با محیط را از انسان می گیرد و در نتیجه تو بودن او را در هاله ای از ابهام می پیچاند. اینجا است که همه چیز برای انسان بیگانه می شوند و انسان خود را در دنیایی از بیگانگی ها مخاطب می یابد که گویا هیچ یک میل صحبت و مدارا را با او را ندارند.

ادامه خواندن احساس بیگانگی با محیط کشنده ترازخود بیگانگی و وحشتناکترازکابوس : مهرالدین مشید

هراس از فرهنکشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان : مهرالدین مشید

تبدیل شدن شمال افغانستان به وزیرستان شمالی و نگرانی های روسیه

در این روزها تلاش های دوگانه ای در پیوند به اوضاع افغانستان در سطح کشور های منطقه و جهان به راه افتاده است که یک سر نخ این تلاش ها به مسکو و پیکنگ و سر نخ دیگر آن به واشنگتن می رسد شگفت آور اینکه چرخه گیر هر دو رابطه نظامیان پاکستان است. این تلاش ها بیانگر این است که حل کلید حل بنیادی مشکل افغانستان نه در داخل، بلکه در ایجاد تفاهم مشترک میان امریکا و روسیه و چین است. در ظاهر هدف هر دو تلاش پیشگیری از خطر تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان ذکر شده است. مقام های کشور های یادشده نگران فعالیت های گروه‌های خطرناک تروریستی در افغانستان بوده و هریک موجودیت این گروه‌ها را خطری جدی نسبت به کشور های خود تلقی می کنند.

ادامه خواندن هراس از فرهنکشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان : مهرالدین مشید

طالبان ابزاری برای پاکستان؛ برای بازی باامریکا؛ چین و روسیه : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت بخشیدن به طالبان!

افغانستان تحت حاکمیت طالبان به مثابۀ بهشت و لانۀ امن تروریستان جهانی؛ پس از بیست سال حضور سنگین نظامی و سیاسی امریکا در این کشور روز های دشوار و آزمونی  و شرایط بس پیچیده و مبهم و تنش آلود را در موجی از فقر و بیکاری و ستیزه جویی های همگانی و از هم گسیختگی های شدید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پشت سر می گذارند.

در هرچند بیش از یک سال از حکومت طالبان سپری شده و از قانونیت و مشروعیت ملی و بین المللی آن خبری نیست و تا کنون هیچ کشوری امارت طالبان را به رسمیت نشناخته است؛ اما با همان سنگینی به محل شدید ترین رقابت های سیاسی و اقتصادی میان قدرت های شرقی و غربی زیر نام تعامل سیاسی با طالبان بدل شده است. این تعامل به مثابۀ تیغی زهر آلود بر گلوی مردم افغانستان هر روز طالبان را تقویت کرده و فرصت بیشتری به طالبان می دهد تا پاشنه های خویش را بر گردههای مردم افغانستان بویژه اقوام غیر پشتون بیشتر فرو ببرند.

ادامه خواندن طالبان ابزاری برای پاکستان؛ برای بازی باامریکا؛ چین و روسیه : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

بازی سرنوشت : نوشتهً مهرالدین مشید

بازی سرنوشت

کشتی شکستگانیم ای بادشرطه برخیز

باشد که بازبینیم دیدارآشنارا

پس از آن روز دیگر قراری نیافتیم و برعکس چنان در پرتگاه ناقراری های پر از ماجرا ها افتادیم و لالهان و سرگردان شدیم که طلسم حیرت آن چون کابوسی بر روان ما هر لحظه بیشتر از لحظه دیگر سنگینی میکند و بجای بازگشت قرار، بر ناقراری های ما بیشتر می افزاید. اما هزاران دریغ و درد،  این کابوس را که زنده گی اش خوانند و بر آن سرنوشت نام نهاده اند، هر روز طناب عمر ما را مانند دو موش سیاه و سفید کوتاه می سازد و گاهی چنان تیغ از دمار نفس های ما بیرون می کند که حتا توان آه گفتن را هم از ما می رباید. مگر آن روز یک باره سرنوشت خویش را به حراج گذاشتیم و بازی تازه را با آن آغاز کردیم؟ شاید پاسخ گفتن به این‌ پرسش که گویا چه شد، یک باره سرنوشت خویش را چون مهره های شگفت زده و هیجانی در تختهء شطرنج نهادیم، ساده نباشد؛

ادامه خواندن بازی سرنوشت : نوشتهً مهرالدین مشید

 تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته پرپر می شوند : مهرالدین مشید

افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی را سپری می کند که شرایط آن حتا در تعریف های متعارف جامعه شناسی قابل تفسیر نیست. سخن برسر افغانستان سخن بر سر درد های بی پایان و رنج های بی‌درمان مردان و زنان این کشور به تاراج رفته در پرتگاه تروریزم و باتلاق تروریستان است که روح و روان آنان در زیر شلاق ها و کیبل طالبان افسرده تر و بیمارتر می شوند. هرچند در ماتم سرای افغانستان تحت حاکمیت طالبان آرزوی های مردان و زنان این سرزمین مانند زنگوله های یخ درحال ذوب شدن است و اما در این میان آرزو های شیرین و تک درخت آرمان های دختران مظلوم این سرزمین بیشتر از هر زمانی ناشگفته در حال پرپر شدن است.

ادامه خواندن  تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته پرپر می شوند : مهرالدین مشید

 تروریسم محصول سیطره جویی قدرت های بزرگ و سرخورده گی اسلام سیاسی : مهرالدین مشید

افغانستان از زخم خونین گرباچوف تا مکان خدا رها شدۀ بایدن

تهاجم شوروی به افغانستان در واقع نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر است که آبستن حوادث گوناگونی در جهان گردید و پی آمد های متضاد آن تاریخ سیاسی منطقه و جهان را وارد تحولات جدید نموده و چرخۀ این دگرگونی ها هر روز رخداد های تازه به تازه را کلید می زند. این تهاجم چرخۀ اسلام سیاسی را شتاب بی پیشینه داد و اسلام سیاسی را وارد تحولات شگرف نمود و سبب دگرگونی های بنیادی در جهان گردید؛ اما دریغ و درد که این تحول پیش از آنکه به بلوغ فکری و فرهنگی برسد و جایگاۀ خود را بحیث

ادامه خواندن  تروریسم محصول سیطره جویی قدرت های بزرگ و سرخورده گی اسلام سیاسی : مهرالدین مشید

 سرنوشت این زندان پسا بازی بزرگ در بازی جدید : مهرالدین مشید

مردم افغانستان قربانی توطیۀ خطرناک داخلی، منطقه ای جهانی

افغانستان مگر دستخوش بازی بزرگ دوم می شود و سرنوشت مردم آن بار دیگر در قمار سیاسی و نظامی قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی رقم می خورد? این در حالی است که افغانستان در قرن نوزدهم درگیر بازی بزرگ نظامی و سیاسی بریتانیا و روسیۀ تزاری بود. این بازی تا زمانی ادامه یافت که بالاخره با امضای معاهدۀ دیورند  در سال  ۱۸۹۳ میلادی زندانی به نام افغانستان بحیث منطقۀ حایل میان دو امپراتوری بریتانیا و روسیه تشکیل گردید. حال از اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان طوری برمی آید که این کشور بار دیگر در حال افتادن در پرتگاۀ یک بازی جدید است که جندان بی شباهت با بازی بزرگ قرن نوزدهم نیست.

ادامه خواندن  سرنوشت این زندان پسا بازی بزرگ در بازی جدید : مهرالدین مشید

 رویارویی عمران خان با ارتش و به صدا درآمدن آژیر خطر در پاکستان : مهرالدین مشید

پیش لرزههای انفجار در کشور بزرگترین حامی تروریسم ترور نافرجام عمران خان بحران سیاسی در کشور بزرگ ترین حامی تروریسم را وارد مرحلۀ جدی تر نمود و فضا را برای مانور های سیاسی و نظامی جنرالان پنجابی بیشتر فراهم نموده است. ترور خان این گمانه زنی ها را تقویت کرد که جنرالان پاکستان از به قدرت رسیدن دوبارۀ عمران خان نگران هستند. نظامیان پاکستان در همسویی با احزاب بر سر قدرت این کشور با توجه به جایگاۀ مردمی خان در دو ایالت خیبر پشتون و کراچی در حالی قصد ترور او را کردند که عمران خان بررغم مخالفت شدید نظامیان پاکستان، حاضر به عقب نشینی از دستیابی به قدرت نگردید. این در حالی است که خان در هفت ماۀ گذشته با فشار های زیادی دست و پنجه نرم می کند. دادگاۀ عالی پاکستان او را متهم به توهین به یک افسر پولیس و قاضی کرد و پولیس حکم بازداشت او را صادر کرد. کمیسیون انتخابات، به دنبال این حکم صلاحیت عمران‌خان برای شرکت در انتخابات را لغو کرد؛ اما خان که خود را قربانی توطیۀ احزاب داخلی با همدستی آمریکا می داند. او هرگز حاضر به کوتاه آمدن در برابر جنرالان راولپندی نشده و تا کنون باربار اعتراض های گسترده و پیوستۀ مردمی را برگذار کرده است.

ادامه خواندن  رویارویی عمران خان با ارتش و به صدا درآمدن آژیر خطر در پاکستان : مهرالدین مشید

 قانون اساسی ؛ طالبان با ترفند تازه : مهرالدین میشد

خم خم رفتن های سیاسی طالبان با ترفند های ابریشمین

نوشتن قانون اساسی شایعه پراگنی یا خاک افگندن برچشم مردم و جهانیان

در هفتۀ گذشته مقام های طالبان از کار برسر نوشتن قانون اساسی خبر دادند و اما از چند و چون آن چیزی نگفتند که این قانون بوسیلۀ کی ها در کجا و تحت نظر چه کسی یا کسانی آماده می شود. این موضوع برای مردم افغانستان یک خبر تکاندهنده و اما برای طالبان یک برنامۀ تبلیغاتی و خم خم رفتن های سیاسی به هدف خاک افگندن در چشمان مردم افغانستان است. زیرا اکنون که از حکومت طالبان یک سال و دوماه و چند روز سپری شده است.

ادامه خواندن  قانون اساسی ؛ طالبان با ترفند تازه : مهرالدین میشد

 مردم افغانستان قربانی بازی های سیاسی مشتی  از سیاستگران مزدور، فاسد و خاین : مهرالدین میشد

نبود زعیم ملی و آشفتگی های سیاسی افغانستان

صدها دریغ و درد که مردم افغانستان از چندین دهه بدین سو به گونۀ بیرحمانه ای قربانی بازی های سیاسی مشتی از سیاستگران آزمند، فاسد و خاین وابسته به گروههای چپ و راست و میانه و ملی و تکنوکرات و لیبرال گردیده است که هر از گاهی چهره عوض می کنند تا فرصت بازی های جدید سیاسی را برای دزدیدن و فساد کردن و خیانت کردن به بهای بازی با سرنوشت مردم مظلوم افغانستان بدست آرند. با تاسف که این افراد سیاست را ابزاری برای رسیدن به اهداف شخصی و نه به هدف خدمتگذاری به مردم افغانستان تلقی کرده اند و در هر شرایطی گویا با  ظهور تازه می خواهند تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کنند.

ادامه خواندن  مردم افغانستان قربانی بازی های سیاسی مشتی  از سیاستگران مزدور، فاسد و خاین : مهرالدین میشد

 بازی های پنهان استخباراتی و تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریستان جهانی : مهرالدین مشید

طالبان، افغانستان را به میدان بازی های تروریستی پاکستان بدل کرده اند

افغانستان پس از تهاجم شوروی دستخوش خطرناک ترین بازی های استخباراتی کشور های منطقه و جهان قرار گرفته است که با تحویلی این کشور به طالبان، در اصل به پاکستان بوسیلۀ امریکا؛ بازی های استخباراتی به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از گذشته شده است.

ادامه خواندن  بازی های پنهان استخباراتی و تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریستان جهانی : مهرالدین مشید

احمد مدافع آزادی و پنجشیر سنگر آزاده گان : مهرالدین مشید

احمد مسعود از آن جوانان رزمندهء تاریخ است که آزادی را به بهای قربانی جان خود پذیرا شده و با پای گذاشتن در جای قدم های پدر شهید اش، خواسته تا درخت آزادی را به بار و برگ تازه بنشاند. احمد شجاع و جوانمرد از از رزم جویی های پدر شهید و درس های آموزندهء تاریخ دریافته است که مردان آزاده نه برای پیروزی؛ بلکه برای شهادت می رزمند تا با ربختاندن خون های پاک شان درخت آزادی را بارور بسازند و پیام های تازه ای از مردی ها و رادمردی ها را برای نسل آزادی خواهان و عدالت طلبان  تاریخ برسانند.

ادامه خواندن احمد مدافع آزادی و پنجشیر سنگر آزاده گان : مهرالدین مشید

 طالبان جنایت کاران حرفه ای و فاجعه آفرینان شریعتمدار : مهرالدین مشید

طالبان مفرزهء آی اس آی به دنبال پروژۀ ناتمام تصفیۀ قومی

بحث بر سر طالبان و امارت طالبانی بحث بر سر یک یک حادثۀ فراتر از فاجعۀ هولناک و وحشتناک در افغانستان است که حتا در این کشور بی پیشینه است. بحث بر سر این گروه در واقع بحث بر سر یک دسته جنایتکاران حرفه ای است که اسلام را ابزاری برای توجیه سیاه کاری و کشتار و جنایت و باجگیری و اهداف استخباراتی خود قرار داده اند تا افغانستان و مردم آن را در تلک خرس پاکستان و قمقام نظامیان این کشور اسیربگردانند. هرروزی که از امارت دروغین و استخباراتی طالبان سپری می شود، ستمروایی آنان بر مردم مظلوم افغانستان بیشتر و سیطرۀ نامریی پاکستان برآنان افزایش می یابد. 

ادامه خواندن  طالبان جنایت کاران حرفه ای و فاجعه آفرینان شریعتمدار : مهرالدین مشید

نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاۀ حکومت های افراطی : مهرالدین مشید

جمهوری آخوندی ایران و امارت طالبانی کوله باری نفرت بر دوش اسلام و مسلمین

قسمت دوم

حکومت از نظر اقبال لاهوریک

علامه محمد اقبال لاهوری در کتاب «احیای فکر دینی در اسلام» گفته است: « این فرض که فکر دولت و حکومت در دستگاه اسلامی غالب تر باشد و بر همه اندیشه‌های دیگر مندرج در این دستگاه فرمانروایی کند، مبنی بر اشتباه است»(۷) وی در روشنایی بینش اسلامی به حکومت الهی اشاره کرده و آن را حکومتی می‌داند که مساوات، آزادی و مسئولیت مشترک را در سیستم سیاسی به عرصه عمل درآورد.

ادامه خواندن نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاۀ حکومت های افراطی : مهرالدین مشید

 این بار تاریخ را دختران شجاع افغانستان با خط درشت رقم می زنند : مهرالدین مشید

پیشاهنگی دختران معترض افغانستان از بلخ تا کابل و هریوا

دختران شجاع افغانستان با قیام های حماسه آفرین و با شکوۀ شان تاریخ افغانستان را از سر ورق زدند و مورخان را به بازخوانی تاریخ در این کشور دعوت کرده اند. این پرچمداران آزادی و آزاده گی وعلم برداران آموزش و آگاهی با اعتراض های حماسه گستر و نترس شان در برابر نظام استبدادی و وحشتناک طالبان ثابت کردند که خلاف گذشته، این بار شیر دختران افغانستان با قیام های شگفت انگیز شان نه تنها تاریخ افغانستان؛ بلکه تاریخ جهان را از سر رقم می ز نند و برفلسفۀ اجتماعی تاریخ مذکر خط بطلان کشیدند و با قیام های دلاورانۀ شان در برابر نظام ستمگر طالبان ثابت ساختند که این بار تاریخ خونین افغانستان با حماسه آفرینی های شکوهمند آنان شکل می گیرد و با خون های پاک آنان نوشته می شود.

ادامه خواندن  این بار تاریخ را دختران شجاع افغانستان با خط درشت رقم می زنند : مهرالدین مشید

 آغازی فریب آلود و خوش خط و خال؛ اما پایانی وحشتناک و فاجعه بار : مهرالدین مشید

امریکا در سال 2001 به بهانۀ حادثۀ یازدهم سپتمبر، در هفتم اکتوبر با شعار رنگین و خوش خط و خال یعنی مبارزه با تروریسم و از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد و بیست سال در این کشور باقی ماند و سرانجام آخرین نیرو های امریکایی پس از اشغال کابل در 15 اگست بوسیلۀ طالبان در 27 اگست 2021  شب هنگام افغانستان را ترک کردند. نیرو های امریکایی در حالی به گونۀ دزدانه افغانستان را ترک کردند که این کشور را برای طالبان و بیست گروۀ هم پیمان تروریستی آن واگذار کردند. امریکایی ها در حالی برای طالبان اجازه دادند تا بر افغانستان مسلط شوند که بیست سال پیشتر از آن زیر نام « عملیات آزادی بلند مدت» حکومت  طالبان را سرنگون کردند. هرچند 19 تن عاملان یازدهم سپتمبر شهروندان عربی بودند و اما امریکایی ها پس از این حادثه به افغانستان لشکرکشی کردند که ملاعمر از سپردن اسامه به واشنگتن خودداری کرد. امریکا به بهانۀ سناریوی یازدهم سپتمبر حکومت طالبان را سرنگون کرد و با تسلیمی حکومت برای آنان بار دیگر به قیمت بازی با سرنوشت مردم افغانستان و با پذیرش شکست افتضاح بار تاریخ را در این کشور تکرار کردند. 

ادامه خواندن  آغازی فریب آلود و خوش خط و خال؛ اما پایانی وحشتناک و فاجعه بار : مهرالدین مشید