جنگسارلاران و چپاول گران قرن 21 که دین را وسیلهء  امرار حیات خویش قرار داده اند و با اعمار قصر های با شکوه از خون شهید و حق یتیم و بیوه زن در بلندای غرور به فریب خویش مشغول اند .

از پروردگار عا لمیان که حیات و ممات همه جهان و جها نیان به ید قدرت اوست ترس ندارند و از قلم و صداقت نویسنده و شاعر هراس میکنند. هر روز با زندانی کردن و تهدید های نا جوانمردانه عده یی از قلم بدستان ما را اذیت و آزار میکنند  و غا فل ازینکه مو جودیت خود شان در میهن و تماشا ی چهره های منحوس شان با همان بیانات ضد و نقیض شان خود یک رنج عظیم و غیر قابل تحمل برای همیهنان و اهل قلم است.  این سبکباوران که از دستمال چارخانه  سلیقهء نکتایی بسته کردند را آمو ختند و

از پیراهن تنبان گیبی به دریشی های پاریسی و آخرین مود و موتر های شیشه سیاه رسیدند باید این را هم بدانند که وقتی نکتائی و دریشی پوشیده میشود و تقلید میگردد دموکراسی هم باید مراعات شود  و حتما از سرداران شان این واژه را شنیده و تایید کرده اند ؛مگر بر عکس تمام موازین دمو کراسی سیر جا هلانه شانرا به قرون اوسطایی ادامه میدهند. مردم مستضعف چه را زود تر تحمل کند : اختطاف فرزندان دلبند شانرا توسط ما فیای دولتی ؛ حملات انتحاری طالبان قبیله سالار ، فقر و گر سنگی و قیم سر سام آور مواد غذایی و محرو قاتی ، جنایات و تجاوز های جنسی ؛ غضب املاک عامه ؛ خویشخوری ها و قوم پرستی ها , تعصبات زبانی و ملیتی و…….

آیا در کشوری که هر روز پنج بار از گلدسته ها و مناره های مساجدش ندای الله اکبر بلند میشود ؛ حقوق اتباع اش باید چنین تلف شود ، در کشوری که خود را اسلامی قلمداد میکنید  این همه جنایت جای دارد که با لای اتباع اش تحمیل شود ؟ شما که به گفته های مفت تان روس را شکست دادید و کمو نیست ها را ترد نمودید چی شد که خود چاکر تر و ضعیف تر و بی اداره تر سمارق وار از زیر بار خجا لت بدر شدید و حا لا که خر پول شدید منکر همه قوانین و قواعد  انسانی استید (. یارب مباد آنکه گدا معتبر شود    چون معتبر شود ز خدا بی خبر شود.) اگر به گفته های میان تهی شما در زمان حکومت های قبلی دمو کراسی وجود نداشت ؛ اذیت و آزار نویسنده و اهل قلم هم نبود و حتی نویسنده و یا شاعر مخا لف دولت وقت در هر جای که داعی اجل را لبیک میگفت مراسم فاتحه داری برایش گر فته میشد و از قدر و منزلت فر هنگی بر خور دار بود.

اگر عجا لتا درین کشور حد اقل یک با سواد دولتی وجود ندارد که مفهوم دمو کراسی را بداند ، یا عمل کند ؛ شما  که خود را مسلمان مینامید از گفتن حقایق چرا هراس دارید ؛ چرا شنیدند حرف حق با عث حساسیت تان میشود , راستی مو جب رضای خداست   ؛ شما چرا از رضایت خدا به ستیز می ایستید که هر روز راست و دروغ قیام و رکوع میکنید ؛ پس معلوم میشود که شیوه حکو مت شما با یزید ابن معاویه بیش تفاوت ندارد و زیر سایه دین به اذیت و آزار مسلمین می پردازید.

آقایون که کرسی های چر خکی دولتی را چون میراث پدر در اختیار دارید ، باید باور کنید که استخوان های متعفن و پو سیده تان توسط فر زندان این خاک محا کمه میشود و اولاد های تان و نسلهای تان از انفعال به هر سو متواری میگردد . شما یقن داشته باشید که رنج هر فر هنگی و اهل قلم رنج ملت و مردم است چون اهل قلم برای فامیل و دوستانش نمینگارد برای  اعتلای وطن و مردم اش مردم اش خد مت میکند و همه اهل قلم چه برون مرزی و چه در  داخل کشور پشتیبانی شانرا از جناب استاد پر تو نادری اعلام نموده و هر گز اجازه نمیدهند که اهل قلم توسط تیکه داران جنگ به محکمه کشانیده شود و اذیت و آزار گردد.)